חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > אקו"ם > מאמרים > תנאים זמניים לפעילותה של אקו"ם

תנאים זמניים לפעילותה של אקו"ם

1. הגדרות
"אגודות אחיות" – כל אחת מהאגודות, או החברות, בארצות אחרות, שמטרותיהן דומות לאלה של אקו"ם, ושאיתן אקו"ם קשורה בהסכמי ייצוג מזמן לזמן;
"אדם" – כמשמעותו בחוק הפרשנות, התשמ"ב – 1982;
"איגוד עסקי" – תאגיד שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו;
"אקו"ם" – אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ;
"בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים;
"בסיס נתונים" – מאגר מידע הכולל (1) רשימה מעודכנת של רפרטואר אקו"ם, תאריך פרסומה של כל יצירה ויצירה לראשונה, פירוט שמות בעלי זכויות היוצרים בכל יצירה ויצירה ותאריך הפטירה של בעלי זכויות היוצרים שנפטרו, והכל ככל שדווח לאקו"ם או הובא לידיעתה; (2) רשימה מעודכנת של כל חברי אקו"ם;
"בעל מניית חברות לישראל בלבד" – יוצר או מו"ל החבר באחת האגודות האחיות שהעביר לאקו"ם זכות מהזכויות שבטיפולה לפחות לגבי מדינת ישראל; 
"החוק" – חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988;
"הטבעה או הקלטה" – הקלטת יצירה באמצעים ובטכנולוגיות הידועים כיום או שיפותחו בעתיד הכוללים הקלטת קול או הקלטת תמונות עם קול, לרבות שעתוקה;
"הסרטה או סינכרוניזציה" – הקלטת יצירה בפס קול של יצירה אור קולית, למעט הסרטת יצירה דרמטית או דרמטית מוסיקלית בשלמותה או בחלקים מהותיים, הסרטת יצירה ספרותית שעובדה לתסריט והסרטת יצירה שחוברה במיוחד בעבור יצירה אור קולית;
"העמדה לרשות הציבור" – על פי הגדרתו בסעיף 15 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.
"העתקה" – העתקת יצירה, במקורה או לאחר עיבוד ועריכה, שהודפסה ויצאה לאור במהדורה אחת לפחות, בצורה גרפית בכל דרך של דפוס, שעתוק ושכפול, למעט העתקת רומן או מחזה בשלמותם, קובץ של יצירות שכולן של אותו מחבר ו/או של יצירה מוסיקלית בשלמותה שאינה לחן עם או בלי מילים בלבד;
"השמעה פומבית או שידור" – ביצוע פומבי של יצירה, לרבות השמעה פומבית או שידור של יצירה כחלק מתוכן המועבר באמצעות תקשורת קווית, אלחוטית, דיגיטלית או אחרת, לרבות מתן שירותים אינטראקטיביים ו/או on demand וכל שירות דומה, לרבות באמצעות טלוויזיה, אינטרנט, טלפוניה או רט"ן, בין אם לבדה ובין באמצעות שילובה בחומר אודיו או אודיו-ויזואלי אחר, סינכרוניזציה (שילוב) של יצירות בתכנים מושמעים בפומבי או משודרים, הקלטה לצורכי השמעה פומבית או שידור בלבד והקלטה לצורך שימור ארכיוני ותיעוד של חומר מושמע בפומבי או משודר;
"זכויות יוצרים" – זכות הביצוע הפומבי, זכות השידור, זכות ההקלטה, זכות ההעתקה, זכות ההעמדה לרשות הציבור, וזכות ההסרטה או מי מהן, וכן כל זכות יוצרים הנדרשת לשם מתן שירותים אינטראקטיביים ו/או on demand וכל שירות דומה לרבות באמצעות טלוויזיה, אינטרנט, רט"ן או טלפוניה – למטרות אלו בלבד;
"חברות תקליטים גדולות" – חברות תקליטים החברות בסניף הישראלי של  IFPIאו חברות תקליטים אשר עובר למתן ההיתר הזמני על ידי בית הדין להגבלים עסקיים שילמו תמלוגים לאקו"ם בהתאם להסכם BIEM-IFPI על כל תנאיו.
"חברי אקו"ם" – בעל מניה באקו"ם וכל אדם אחר שיהיה חבר באקו"ם בהתאם להוראות תקנון אקו"ם כפי שייקבע לאחר מועד כניסתו לתוקף של הסדר זה;
"יצירה" – יצירה מוסיקלית  או ספרותית לסוגיהן, או חלק מהן, אשר זכות מזכויות היוצרים בה מנוהלת על ידי אקו"ם, למעט יצירות דרמטיות ויצירות דרמטיות- מוסיקליות (דוגמת מחזות ואופרות המועלים על הבמה); למען הסר ספק יובהר כי הצגות במוסדות חינוך אינן יצירות דרמטיות או יצירות דרמטיות – מוסיקליות;
"מבקש" – אדם שפנה לאקו"ם בבקשה להעניק לו רישיון שימוש;
"מו"ל של מוסיקה" – כל מו"ל שהוא אזרח או תושב קבע בישראל אשר עיסוקו העיקרי הוא הוצאה לאור ו/או הפצה של מוסיקה ומילים מלוות מוסיקה של יוצרים;
"מיוצג" – יוצר או מו"ל, שאינו חבר אקו"ם, ושהתקשר עם אקו"ם בהסכם לפיו אקו"ם תהא רשאית להעניק רישיונות שימוש ביצירות שהוא הבעלים של זכויות היוצרים בהן;
"משתמש" – כל אדם העושה שימוש ביצירה או ביצירות;
"ניהול של זכויות יוצרים" – הענקת רישיונות שימוש ביצירה, דרישת דמי רישיון, קבלת דיווח על השימוש ביצירה, גביית דמי רישיון ממי שרישיון מוענק לו, חלוקת דמי רישיון בין החברים ואכיפת זכויות היוצרים, כולן או חלקן;
"פיצויים סטטוטוריים" – פיצויים ללא הוכחת נזק כמשמעות מונח זה בסעיף 56 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.
"רפרטואר אקו"ם" – כל היצירות שזכויות היוצרים של חברי אקו"ם בהן מנוהלות על ידי אקו"ם וכן כל היצירות שאקו"ם מוסמכת מזמן לזמן לאכוף את זכויות היוצרים בהן וזאת בין מכוח הסכמים עם אגודות אחיות ובין מכוח הסכמים אחרים;
"רישיונות שימוש" – רישיונות גורפים או פרטניים לשימוש ביצירות;
"רישיון גורף" – רישיון שימוש המתיר שימוש בכלל רפרטואר אקו"ם;
"רישיון פרטני" – רישיון הניתן למשתמש המעוניין בשימוש ביצירה אחת אשר בשמה או בשם יוצרה נקב או במספר יצירות אשר בשמן או בשם יוצריהן נקב, מתוך רפרטואר אקו"ם;
"שימוש ביצירה" – פעולה אשר עשייתה מחייבת על פי כל דין את הסכמת בעל זכות היוצרים, או שהיא מקימה על פי דין חובת תשלום תגמול לבעל זכות היוצרים או לאקו"ם. ואלה הם השימושים ביצירות: שידור והעמדה לרשות הציבור (לרבות באמצעות רדיו, אינטרנט, טלוויזיה, רט"ן או טלפוניה), מתן שירותים שונים לרבות מתן שירותים אינטראקטיביים ו/או on demand וכל שירות דומה (לרבות באמצעות טלוויזיה, אינטרנט, רט"ן או טלפוניה) השמעה פומבית, העתקת יצירות, הקלטה של יצירות, הסרטת יצירות, וכן כל שימוש אחר אותו התיר הממונה על הגבלים עסקיים;
"שירות חדש" – שימוש ביצירה אשר בגינו לא העניקה אקו"ם רישיון שימוש למשתמש כלשהו בעבר;
"שירות קרוב" – השירות הדומה והקרוב ביותר לשירות החדש.


2. החברות באקו"ם
2.1 החברות באקו"ם תהא פתוחה בפני כל יוצר שהוא אזרח או תושב קבע בישראל אשר היצירה שלו פורסמה ברבים או הוצאה לאור, ליורשיו, לאדם אליו העביר היוצר את זכויות היוצרים שלו, בפני מו"ל של מוסיקה שיביע את רצונו להצטרף לאקו"ם ובפני בעל מניית חברות לישראל בלבד;
2.2 חבר באקו"ם רשאי, בכל עת, להודיע על פרישתו מאקו"ם ומיוצג רשאי, בכל עת, להודיע על הפסקת ייצוגו על ידי אקו"ם (להלן: "הודעת הפרישה"). ההודעה תימסר לאקו"ם ותיכנס לתוקפה תוך 30 יום מיום קבלתה על ידי אקו"ם ובכל מקרה לא פחות מ-15 יום מיום פרסום פרטי הפרישה באתר האינטרנט של אקו"ם בהתאם להוראת סעיף 6.4 שלהלן. על חלוקת התמלוגים לאחר הודעת הפרישה יחולו הוראות סעיף 8 שלהלן.
2.3 בכפוף להוראות סעיף 8 להלן, חבר או מיוצג באקו"ם רשאי, בכל עת, למסור הודעה לאקו"ם על רצונו להחריג כלל או חלק מהיצירות הנכללות ברפרטואר שלו מניהולה של אקו"ם, בתנאי שנתקבלה הסכמתם של כל היוצרים באקו"ם שהם בעלי זכויות ביצירות המוחרגות. הודעת ההחרגה יכולה להתייחס לכל זכויותיו של המחריג ביצירות המוחרגות או לחלק מזכויותיו ביצירות המוחרגות, אולם אם ההחרגה מתייחסת רק לחלק מזכויותיו ביצירות המוחרגות, הודעת ההחרגה תהיה בהתאם לאחת החלופות שלהלן בלבד (להלן: "הודעת ההחרגה"):
2.3.1 החרגת הזכויות לסינכרוניזציה ושידור אודיו-ויזואלי לרבות מתן שירותים אינטראקטיביים ו/או on demand וכל שירות דומה, לרבות באמצעות טלוויזיה, אינטרנט, טלפוניה או רט"ן.
2.3.2 החרגה של זכויות השידור באמצעי אודיו לרבות מתן שירותים אינטראקטיביים ו/או on demand וכל שירות דומה, לרבות באמצעות רדיו, אינטרנט, טלפוניה או רט"ן.
2.3.3 החרגה של זכות ההעתקה. למען הסר ספק, יובהר כי החרגת זכות ההעתקה אינה כוללת את זכות ההעתקה לצרכי שידור אודיו ו/או אודיו-ויזואלי.
2.3.4 החרגה של זכות ההטבעה ו/או ההקלטה. למען הסר ספק, יובהר כי החרגת זכות ההטבעה ו/או ההקלטה אינה כוללת את זכות ההטבעה ו/או ההקלטה לצרכי שידור אודיו ו/או אודיו-ויזואלי.
אם הודעת ההחרגה תתייחס לחלק בלבד מזכויות המחריג ביצירות המוחרגות היא תהיה אך ורק על פי אחד מהסעיפים 2.2.1-2.2.4 בשלמותו או על פי כל צירוף של הסעיפים הללו, או חלק מהם, בשלמותם;
הודעת ההחרגה תימסר לאקו"ם ותיכנס לתוקפה תוך 30 יום מיום קבלתה על ידי אקו"ם, ובכל מקרה לא פחות מ-15 יום מיום פרסום פרטי ההחרגה באתר האינטרנט של אקו"ם בהתאם להוראות סעיף 6.5 שלהלן. על חלוקת התמלוגים לאחר הודעת ההחרגה יחולו הוראות סעיף 8 שלהלן.
כל עוד לא נמסרה הודעת החרגה בהתאם לסעיף זה, יצירות אשר הוחרגו מרפרטואר אקו"ם בהתאם לסעיף 2.2 לתנאי ההיתר הזמני של אקו"ם מיום 28 בדצמבר 2004, 4 בדצמבר 2005, 7 בדצמבר 2006 או 28 בנובמבר 2007 (להלן: "התנאים הקודמים"), ישובו ויכללו ברפרטואר אקו"ם; לעניין מתן רישיונות שימוש על-ידי חברי אקו"ם על בסיס החרגות על-פי התנאים הקודמים, יראו כאילו נמסרה הודעה לאקו"ם לפי סעיף 2.5 לתנאים הקודמים.
2.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תעניק אקו"ם לכל חבריה והמיוצגים רישיון, בנוסח שיובא לאישור על ידי הממונה, המאפשר לכל חבר ומיוצג להעניק רישיונות שלא באמצעות אקו"ם, לגבי כלל יצירותיו או חלקן או כל אחת מהן, לפי בחירתו, והכל באופן זהה לשימוש בזכויות היוצרים שהועברו לאקו"ם על ידי החבר או המיוצג במועד הצטרפותו לחברה (להלן: "רישיון להענקת רישיונות"). הענקת רישיונות, על פי ס"ק זה, לא תגרע באופן כלשהו מהעברת זכויות היוצרים לאקו"ם על ידי החבר או המיוצג ו/או מרישיונות שהוענקו או יוענקו על ידי אקו"ם על בסיס העברת זכויות היוצרים לידיה, ולא יוכל החבר או המיוצג להעניק רישיון בלעדי. לחברים חדשים אשר יצטרפו לאקו"ם החל מקבלת ההיתר הזמני, תעניק אקו"ם את הרישיון להענקת רישיונות בד בבד עם הצטרפותם לאקו"ם. הרישיון להענקת רישיונות ניתן יהיה להעברה או להמחאה מהחבר או המיוצג לצדדים שלישיים כלשהם. הענקת רישיון לפי סעיף זה תיכנס לתוקף עם מתן הודעה בכתב לאקו"ם.


3. הפעולות המותרות לאקו"ם
3.1 אקו"ם רשאית להתקשר עם חבריה בהסכם לפיו, בכפוף לאמור בהסדר זה, מועברת לאקו"ם הבעלות בזכויות היוצרים ביצירות חבריה לצורך ניהולן, והיא רשאית לנהל זכויות יוצרים אלו;
3.2 אקו"ם רשאית להתקשר עם אגודות אחיות בהסכמים לא בלעדיים לניהול של זכויות היוצרים של אותן אגודות אחיות בישראל והיא רשאית לנהל זכויות יוצרים אלו. כמו כן רשאית אקו"ם להתקשר עם אגודות אחיות בהסכמים לא בלעדיים לניהול זכויות היוצרים שבידיה במדינות בהן פועלות האגודות האחיות.
3.3 אקו"ם רשאית להתקשר עם מיוצג בהסכם לא בלעדי לניהול זכויות יוצרים של אותו מיוצג, והיא רשאית לנהל זכויות יוצרים אלו;
3.4 כל פעולה של אקו"ם בתחום אחר מתחומי ניהול זכויות היוצרים, אינה כלולה בפעולות המותרות לפי הסדר זה, אלא ככל שהתירו לה בית הדין להגבלים עסקיים או הממונה על הגבלים עסקיים אחרת;
3.5 אקו"ם רשאית להעניק למשתמשים שירותי תיווך עבור שימוש ביצירות דרמטיות זרות וביצירות דרמטיות – מוסיקליות זרות, וזאת מכוח הסכמיה עם האגודות האחיות.
אין באמור בתנאים אלה כדי להקנות לאקו"ם, לחבריה, לאגודות אחיות או לכל אדם אחר זכויות כלשהן, לרבות זכויות יוצרים, שלא היו מוקנות להם על פי דין מלכתחילה;


4. פעולות אסורות
4.1 אקו"ם ו/או חבריה לא ימנעו, לא יגבילו ולא יתערבו, בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, בזכותו של חבר אקו"ם לממש את מנגנון הפרישה ו/או את מנגנון החרגת הזכויות ו/או את מנגנון הענקת הרישיונות והכל בין אם ברצונו של החבר לנהל את זכויותיו לבדו, ובין אם ברצונו לנהל את זכויותיו באמצעות אדם אחר;
4.2 אקו"ם לא תתקשר בהסכמים המאפשרים לה לנהל באופן בלעדי זכות מבין זכויות היוצרים באילו מבין היצירות הכלולות ברפרטואר של מי מבין האגודות האחיות בתוך גבולות מדינת ישראל; לעניין סעיף זה "בלעדיות" - לרבות כל הסדר המביא בפועל או בכוח לתוצאה של בלעדיות;
4.3 אקו"ם לא תסרב סירוב בלתי סביר להעניק רישיון שימוש למבקש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו את אקו"ם כמסרבת סירוב בלתי סביר, בין היתר, במקרים שלהלן:
4.3.1 סירוב למתן רישיון שימוש מקום בו הביע המבקש את נכונותו לקבל על עצמו את התנאים ואת המחיר על פיהם התקשר משתמש דומה לו עם אקו"ם;
4.3.2 סירוב למתן רישיון שימוש עבור שימוש ביצירה אודיו-ויזואלית ו/או יצירת אודיו ששולבה בה יצירה אחרת על פי רישיון שימוש מאקו"ם;
4.3.3 סירוב למתן רישיון שימוש למי שעיסוקו בהשמעה בפומבי של יצירות מהטעם שהיצירות מושמעות בחצריו של אחר.
4.3.4 סירוב למתן רישיון שימוש כאשר הביע המבקש את נכונותו לשלם דמי רישיון שנקבעו על ידי בית משפט מוסמך או בורר למשתמש מאותו סוג.
4.3.5 ניסיון למנוע מבעל רישיון שימוש לפעול על פי הרישיון שברשותו.
4.4 סברה אקו"ם, כי התקיימו נסיבות המקימות לדעתה טעמים סבירים לסירוב להענקת רישיון שימוש, תודיע על כך למבקש, בכתב, תוך פירוט הטעמים לסירוב;
4.5 אקו"ם לא תנצל לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין באופן העלול לפגוע בציבור או להפחית את התחרות בעסקים בינה לבין תאגידים אחרים לניהול משותף, בינה לבין החברים בה, בין החברים לבין עצמם, או בינם לבין אחרים;
4.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יראו ניצול מעמד לרעה בכל אחד מהמקרים הבאים:
4.6.1 קביעה של דמי רישיון בשיעורים בלתי הוגנים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יראו קביעה של דמי רישיון בלתי הוגנים, בין היתר, מקום בו סירבה אקו"ם להתאים את דמי הרישיון שהיא גובה ממשתמש בהתאם להפחתת חלקן של היצירות המנוהלות על ידי אקו"ם מתוך כלל היצירות שנעשה בהן שימוש;
4.6.2 צמצום או הגדלה של היקף רישיונות השימוש המוצעים על ידי אקו"ם, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת;
לעניין זה יראו "הגדלה של היקף רישיונות השימוש" – לרבות, חיוב בקבלת מספר רישיונות שימוש עבור מימוש מספר זכויות יוצרים הנדרשות לשימוש אחד ביצירה. לדוגמא, הפרדת זכות ההקלטה לצורכי שידור או זכות ההקלטה לצרכים ארכיונים או זכות הסינכרוניזציה מרישיון שידור הניתן לגופי שידור; 
4.6.3 קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות אשר עשויים להעניק למשתמשים, לחברים או למיוצגים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם;
4.6.4 התניית מתן רישיון שימוש בתנאים, אשר מטבעם, או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, אינם נוגעים לנושא ההתקשרות;
4.6.5 הוראות סעיפים ‎4.6.1 עד ‎4.6.4  באות להוסיף על הוראת סעיף 4.5 להסדר זה; 
4.7 אקו"ם לא תסרב סירוב בלתי סביר לנהל משא ומתן עם איגוד עסקי לגבי תנאי רישיון השימוש שיומלצו על ידי האיגוד לחבריו. האמור בסעיף זה אינו מהווה אישור לפי פרק ב' לחוק, לעניין קביעת קו פעולה על ידי איגוד עסקי;
4.8 תנאי רישיון שימוש שנקבעו במשא ומתן בין אקו"ם לבין איגוד עסקי, ישמשו גם בהתקשרויותיה של אקו"ם עם משתמש מסוג המשתמשים המאוגדים באיגוד העסקי, גם אם הוא אינו משתייך אליו. אולם, במידה שתנאים שסוכמו עם איגוד עסקי מביאים בחשבון את החיסכון שנגרם לאקו"ם כתוצאה מפעולות האיגוד, אזי ניתן יהיה להביא בחשבון את ערכו של חסכון זה בקביעת התנאים עבור משתמש לא מאוגד;
4.9 אקו"ם לא תעניק רישיון פרטני, אלא לאחר קבלת הסכמת חברי אקו"ם, אשר ערב הצטרפותם לאקו"ם היו בעלי זכויות ביצירה או ביצירות, שלגביהן נתבקש הרישיון הפרטני; למען הסר ספק ובכפוף לאמור בהסדר זה יובהר, כי אקו"ם תהא רשאית לקבל מחבריה הסכמה מראש להענקת רישיונות פרטניים בשמם, ובלבד שהסכמה זו תהיה ניתנת לשינוי בכל זמן, לא תהייה גורפת ותינתן לכל סוג שימוש. לא התקבלה עמדת היוצר תוך 30 ימים ממועד פנייתה של אקו"ם ליוצר, יראו את היוצר כמסכים לכך שאקו"ם תעניק רישיונות פרטניים ביצירותיו. החלטת היוצר לחזור בו מהסכמתו תיכנס לתוקפה תוך 14 יום. הוראות סעיף זה לא יחולו מקום בו חלים הוראות סעיפים 4.3.2, ‎8.3 ו-‎8.5.


5.קביעת דמי רישיון השימוש שישלם המשתמש
5.1 לעניין סעיף זה:
 "דמי שימוש זמניים" – דמי רישיון זמניים או קבועים שנקבעו לתשלום על ידי בית משפט מוסמך או בורר, בהתדיינות בין אקו"ם לאותו משתמש אשר קיבל דרישת תשלום מאקו"ם בהתאם להוראות סעיף זה.
 לא נקבעו דמי רישיון בהתדיינות פרטנית בין המשתמש ובין אקו"ם יראו את דמי השימוש הזמניים כאחד מאלה, בהתאם לבחירת המשתמש:
 (1) דמי הרישיון שקבע בית משפט מוסמך או בורר למשתמש מאותו סוג;
 (2) סכום התמלוגים שנקבע למשתמש מאותו סוג בהסכם בין אקו"ם ובין איגוד עסקי המייצג את אותו סוג משתמשים, בכפוף לאמור בסעיף 4.8  לעיל;
 (3) סכום התמלוגים אותו שילם המשתמש לאקו"ם במסגרת רישיון או הסכם בתקופה שהחל מיום 1 בינואר 2006 ובכל מקרה לא יותר משנתיים לפני שהתעוררה המחלוקת בין אקו"ם לבין המשתמש (להלן: "התקופה הרלבנטית") או, בהיעדר רישיון, סכום התמלוגים עליו הוסכם בין המשתמש לאקו"ם בתקופה הרלבנטית;
 (4) לא נקבעו דמי רישיון כאמור בחלופות (1)-(3), יהא המשתמש רשאי לשלם את סכום התמלוגים אשר נקבע ברישיון בין אקו"ם לבין משתמש דומה שניתן בתקופה הרלבנטית בהתאם לתנאי הרישיון; אם אין בנמצא משתמש דומה שקיבל רישיון מאקו"ם בתקופה הרלבנטית, יהא המשתמש רשאי לשלם את סכום התמלוגים שנקבע ברישיון שניתן למשתמש דומה על ידי אקו"ם בתקופה שקדמה לתקופה האמורה;
 (5) לא נקבעו דמי רישיון בהתדיינות פרטנית בין המשתמש ובין אקו"ם מקום בו מבקש המשתמש להשיק שירות חדש, יראו את דמי השימוש הזמניים כסכום התמלוגים אותו שילם או אמור היה לשלם המשתמש לאקו"ם עבור שירות קרוב בתקופה הרלבנטית בהתאם לתנאי הרישיון. בהיעדר רישיון כאמור, במקום המונח "משתמש" יבוא המונח "משתמש דומה".  
5.2 אקו"ם תהא רשאית לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים על פי המתווה הקבוע דלהלן ולפיו בלבד;
5.3 בטרם נקיטת כל הליך משפטי תפנה אקו"ם בכתב למשתמש ותודיע לו מהם דמי הרישיון שהיא דורשת ממנו עבור השימוש ביצירות שברפרטואר שלה, כולן או חלקן (להלן: "הפניה הראשונה"). אקו"ם תצרף לנוסח הפניה הראשונה העתק מנוסח תנאים זה ותציין בפנייתה כי אם בתוך90  ימים לא יגיעו אקו"ם והמשתמש להסכמה בדבר תשלום דמי הרישיון, היא תהיה רשאית לפעול בהתאם להוראות הסדר זה. אקו"ם תצרף לפניה הראשונה שטר בוררות, בנוסח שיאושר על ידי הממונה, ותודיע למשתמש כי במידה שלא ישלם את דמי השימוש הזמניים בתוך 90 ימים ממועד הפניה הראשונה, עבור התקופה שהחל ממועד הפניה הראשונה, ובהעדר הסכמה על דמי הרישיון או הסכמה אחרת – בכוונת אקו"ם לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה לכל סעד המוקנה לה לפי כל דין, לרבות צו מניעה זמני ופיצוי סטטוטורי, והכל בהתאם להוראות הסדר זה. אקו"ם תוסיף ותודיע למשתמש כי במידה ויחתום על שטר הבוררות המצורף תגיש אקו"ם את תביעתה במסגרת הליך בוררות, ובמסגרת זו בלבד. אקו"ם תאפשר למשתמש לבחור באחד מבין חמישה או יותר בוררים שקבע הממונה ושאושרו על ידי אקו"ם (להלן: "רשימת הבוררים"). לא בחר המשתמש בורר מתוך רשימת הבוררים, יראוהו כאילו לא חתם על שטר הבוררות;
5.4 בחלוף 30 ימים ממועד הפניה הראשונה תשלח אקו"ם למשתמש הודעה נוספת בכתב ובה תבהיר כי נותרו 60 ימים לצורך הסכמה על  דמי הרישיון וכי נותרו למשתמש 60 יום בלבד לתשלום דמי השימוש הזמניים (להלן: "הפניה השנייה"). אקו"ם תבהיר למשתמש כי במידה שלא ישלם את דמי השימוש הזמניים בתוך 60 יום, ובהעדר הסכמה על דמי הרישיון או הסכמה אחרת, תהא אקו"ם רשאית לדרוש כל סעד המוקנה לה לפי כל דין, לרבות צו מניעה זמני ופיצוי סטטוטורי, והכל בהתאם להוראות הסדר זה.
5.5 בחלוף 30 ימים ממועד הפניה השנייה תשלח אקו"ם למשתמש הודעה נוספת בכתב ובה תבהיר כי נותרו 30 ימים לצורך הסכמה על דמי הרישיון וכי נותרו למשתמש 30 יום בלבד לתשלום דמי השימוש הזמניים. אקו"ם תבהיר למשתמש כי במידה ולא ישלם את דמי השימוש הזמניים בתוך 30 יום, ובהיעדר הסכמה על דמי הרישיון או הסכמה אחרת, תהא אקו"ם רשאית לדרוש כל סעד המוקנה לה בדין, לרבות צו מניעה זמני ופיצוי סטטוטורי, והכל בהתאם להוראות הסדר זה;
5.6 אם המשתמש ישלם בתוך 90 ימים ממועד הפניה הראשונה את דמי השימוש הזמניים עבור התקופה שהחל ממועד הפנייה הראשונה, תהיה אקו"ם רשאית לפעול אך ורק בהתאם להוראות ס"ק זה כדלקמן:
5.6.1 לאחר קבלת דמי שימוש זמניים תהא אקו"ם רשאית לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה לקבלת סעד המתייחס להפרש שבין סכום התמלוגים הנדרש על ידה לבין דמי השימוש הזמניים אשר שולמו לה, ככל שקיים הפרש כאמור. אקו"ם לא תהיה רשאית לעתור לצו מניעה זמני או לפיצויים סטטוטוריים. אקו"ם תציין בתביעתה, כי היא מוגשת בהתאם להוראות הסדר זה, וכי מטעם זה, ובכפוף להוראותיו, היא אינה מבקשת, במועד הגשת התביעה צו מניעה זמני ואינה מגישה תביעה לפיצויים סטטוטוריים;
5.6.2 אקו"ם רשאית להודיע לבית המשפט כי היא מבקשת מבית המשפט לקבוע את גובה התמלוגים הראוי למשתמש לתקופה מינימלית שמיום הפנייה הראשונה ועד שלוש שנים ממתן פסק הדין. אקו"ם רשאית עוד להודיע לבית המשפט כי היא מבקשת מבית המשפט לקבוע סעד זמני של דמי שימוש זמניים לתקופה שהחל ממועד הפנייה הראשונה, וכן את גובה דמי השימוש הזמניים, עד למועד ההחלטה בדבר גובה התמלוגים הקבוע.
5.6.3 אם תגיש אקו"ם תביעה כמפורט בסעיף ‎5.6.1 לעיל, תודיע אקו"ם למשתמש ולבית המשפט, עם הגשת התביעה, כי היא מוכנה שבית המשפט יפעל כאמור בסעיף 79ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") ויפנה את הסכסוך להכרעת בורר אשר ייבחר מתוך רשימת הבוררים. הבורר יפעל בהתאם להוראות הדין המהותי ויהא פטור מסדרי הדין ודיני הראיות. למען הסר ספק יובהר כי המשתמש יהיה רשאי לברר את העניין שבמחלוקת בהליך שיפוטי רגיל;
צד הרואה עצמו נפגע מהחלטת בורר כאמור בסעיף ‎5.6.3 יוכל לערור על החלטתו בפני ערכאת ערעור. ערכאת הערעור תדון בערעור כאמור בהרכב של שלושה בוררים, אשר ייבחרו מתוך רשימת הבוררים;
5.6.4 הפר המשתמש החלטה של בית המשפט או הבורר, לפי העניין, בדבר דמי הרישיון, תהא אקו"ם רשאית לבקש מבית המשפט או הבורר, בקשה מטעמה למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשתמש לעשות שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם, כולן או חלקן, ו/או להגיש תביעה לפיצויים סטטוטוריים שתתייחס לתקופה שראשיתה ביום בו החל המשתמש להפר את החלטת בית המשפט או הבורר ואליה בלבד;
5.6.5 בתביעה על פי ס"ק 5.6 זה, תהא אקו"ם רשאית לתבוע תמלוגים עבור התקופה המתחילה במועד הפנייה הראשונה בלבד. אולם אם נודע לאקו"ם בדבר שימוש נמשך שנעשה ביצירות מרפרטואר אקו"ם ללא רישיון כנדרש על פי דין, ואקו"ם פנתה למשתמש על פי מתווה סעיף 5 זה לא יאוחר משנה מהיום בו נודע לה לראשונה אודות השימוש ללא רישיון כאמור, תהא אקו"ם רשאית לתבוע תמלוגים עבור כל תקופת השימוש בפועל. סעיף 5.6.5 לא יחול על תביעות שיוגשו על פי מתווה סעיף 5 זה, מקום בו הפניה הראשונה נעשית לפני יום 1.4.09.
5.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש אשר שילם את דמי השימוש הזמניים, יהיה רשאי להביא את המחלוקת בדבר עצם החיוב בתשלום דמי רישיון השימוש או בדבר שיעורם בפני בורר אשר יבחר על ידו מבין רשימת הבוררים. המשתמש יחתום על שטר בוררות, בנוסח שיאושר על ידי הממונה.   
5.8 אם בתוך 90 ימים ממועד הפניה הראשונה לא שילם המשתמש דמי שימוש זמניים, ולא הגיע לכל הסכמה אחרת עם אקו"ם, תהא אקו"ם רשאית, לבקש מבית משפט בקשה מטעמה לכל סעד אותו היא רשאית לתבוע על פי דין ובכלל זה גם למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשתמש לעשות שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם, כולן או חלקן, ו/או להגיש תביעה לפיצויים סטטוטוריים המתייחסת לתקופה שממועד הפנייה הראשונה ואליה בלבד. בנוסף, תודיע אקו"ם כי, בכפוף להסכמתו של המשתמש ותוך שמירה על זכויותיה לעניין דרישת פיצוי סטטוטורי ו/או צו המניעה הזמני לתקופת ההפרה, היא מוכנה שבית המשפט יפנה את הסכסוך להכרעת בורר, מתוך רשימת הבוררים, כאמור בסעיף 79ב לחוק בתי המשפט, ובמקרה כזה, הבורר יפעל בהתאם להוראות החוק המהותי ויהא פטור מסדרי הדין והראיות; 
5.9 אקו"ם תודיע למשתמש ולבית המשפט או לבורר, לפי המקרה והעניין, כי בתביעות שעניינן קביעת דמי השימוש הראויים הנדרשים על ידה היא מסכימה לשאת בנטל השכנוע ובנטל הבאת הראיות בדבר סבירות דמי רישיון השימוש שהיא דורשת;
5.10 אין באמור בהוראות הסדר זה, בכדי לשלול מהמשתמש כל זכות או להגבילו או להטיל עליו נטל כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין בהוראות תנאים אלה, כדי למנוע ממשתמש, או כדי להגביל אותו בדרך כלשהי, מלכפור בחבותו כלפי אקו"ם, להתנגד למתן צו מניעה קבוע או זמני נגדו, להתנגד לדרישתה של אקו"ם לתשלום דמי רישיון, להתגונן כנגד תביעה לפיצויים סטטוטוריים או לתבוע השבת כספים ששילם לאקו"ם עבור רישיון שימוש או דמי שימוש זמניים בגין ההווה או העבר;
5.11 אקו"ם לא תתנגד לצירופו של איגוד עסקי, שהחברים בו הם מסוגו של המשתמש אשר הינו צד להליך, לכל הליך בפני בית המשפט או הבורר, לפי המקרה והעניין, אם ביקש זאת המשתמש;
5.12 ניתן פסק דין בהליך שאיגוד עסקי היה צד לו, ונקבעו בו תנאי רישיון או תמלוגים שישלם משתמש, ישמשו התנאים או התמלוגים שנקבעו אמת מידה לכאורה גם לגבי יתר המשתמשים מאותו סוג, בכפוף לאמור בסעיף 4.8 לעיל.
5.13 בכפוף לקבלת אישור מאת הממונה כאמור להלן ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסדר זה, תהא אקו"ם רשאית לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה לצו מניעה זמני מיידי כנגד פיראט, והכל בהתאם לאמור להלן:
5.13.1 אקו"ם תפנה לממונה ותבקש את אישורו להגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד פיראט;
5.13.2 הממונה יודיע לאקו"ם בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת בקשתה של אקו"ם האם הוא מאשר לה להגיש בקשה לצו מניעה זמני או מתנגד לכך;
5.13.3 לא הודיע הממונה בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת בקשתה של אקו"ם על  התנגדותו, יראוהו כמסכים להגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד הפיראט; 
לעניין סעיף זה "פיראט"- מי שמייצר ו/או מפיץ בקנה מידה גדול מדיה (לרבות אודיו, וידאו וקבצים המופצים באינטרנט) שהוטבעו ו/או הועתקו עליה יצירות מוגנות ללא רשות בעל זכויות היוצרים וללא הידברות איתו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יחשב כפיראט מי שמשדר יצירות באמצעות האינטרנט. לעניין זה "שידור באינטרנט" – לרבות: שידור המועבר באמצעות  רשת האינטרנט במקביל להעברתו במדיה טכנולוגית אחרת (Simulcasting); שידור המועבר רק באמצעות האינטרנט (Webcasting); וכן שידור של תכנית מסוימת או קטע מתכנית (למעט שידור יצירות ספציפיות) לפי דרישתו של המאזין (on demand).
5.14 האמור בסעיף 5.13 לעיל יחול אף לגבי בקשותיה של אקו"ם להגשת צו מניעה זמני כנגד מפיק ו/או משדר פרסומות מסחריות וכן כנגד מפיק מופע חד פעמי. אלא שאם לא הודיע הממונה לאקו"ם, במקרה כזה, בתוך 3 ימי עבודה מיום קבלת בקשתה של אקו"ם על התנגדותו, יראוהו כמסכים להגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד המפיק ו/או המשדר; 
5.15 אקו"ם תעביר את פניותיה לממונה כאמור בסעיפים‎5.13 ו-‎5.14 שלעיל, בהתאם למקום ולאופן עליו תודיע הממונה לאקו"ם מעת לעת.

5.16 למען הסר ספק יובהר כי התנאים לעיל חלים הן על התקשרות ראשונה בין אקו"ם לבין משתמש, הן על חידוש רישיון שפג תוקפו והן על התקשרות בין אקו"ם לבין משתמש משנסתיים הליך משפטי ביניהם;
5.17 נוסח הפניה הראשונה, נוסח הפניה השנייה ונוסח שטר הבוררות יועברו לאישור הממונה.  
5.18 נסתיים ההליך שבין המשתמש לאקו"ם בהסכמה או בקביעה של בית המשפט או הבורר בדבר דמי רישיון ההשמעה שעל המשתמש לשלם לאקו"ם והתנאים לתשלומם, וכל עוד לא הפר המשתמש תנאים אלה, לא תנקוט אקו"ם כלפי המשתמש כל הליך אחר שעניינו הפרה של זכויות היוצרים בגין שימוש ביצירה מרפרטואר אקו"ם, מהתקופה שקדמה לפניה הראשונה ועד לתום תקופת רישיון השימוש. 
5.19 אקו"ם תעביר לידי הממונה דיווח שנתי בדבר הליכים משפטיים, לרבות הליכי בוררות, שהתנהלו בינה לבין משתמשים בהתאם לסעיף זה, ובהתאם לדרישתו תעביר לידו כל מידע הקשור בהם.


6. הקמה וניהול של בסיס נתונים
אקו"ם תקים ותנהל בסיס נתונים כמפורט להלן:
6.1 בסיס הנתונים יפורסם במלואו באתר האינטרנט של אקו"ם. אקו"ם תדאג לעדכן את בסיס
הנתונים לפחות אחת לשבוע;
6.2 אקו"ם תשפה משתמש בעל רישיון בגין כל חבות שבו ישא המשתמש בשל שימוש בהיעדר הרשאה, שנעשה עקב הסתמכות המשתמש על בסיס הנתונים המפורסם באתר האינטרנט של אקו"ם;
6.3 אדם המעוניין בכך, יוכל לעיין בבסיס הנתונים באמצעות אתר האינטרנט של אקו"ם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יוכל כל אדם לעיין בבסיס הנתונים במשרדי אקו"ם המצויים ברחוב תובל 9, רמת גן, וזאת בימי ובשעות הפעילות של אקו"ם; מבלי לגרוע מכלליות האמור, בסיס הנתונים של אקו"ם יאפשר לבדוק אם יצירה מסוימת הכלולה בו מצויה ברפרטואר אקו"ם, אם לאו. למען הסר ספק, אף הגישה לשירות זה תהא פתוחה לכל אדם וללא כל עלות נוספת מצדו;
6.4 אקו"ם תפרסם הודעה ברורה באתר האינטרנט של אקו"ם לפיה חבר או מיוצג באקו"ם הודיע על רצונו לפרוש מאקו"ם לפי סעיף 2.3 לעיל, הכוללת את הפרטים הבאים:
6.4.1 זהות החבר או המיוצג הפורש.
6.4.2 מועד הכניסה לתוקף של הודעת הפרישה.
6.5 אקו"ם תפרסם הודעה ברורה באתר האינטרנט של אקו"ם לפיה חבר או מיוצג באקו"ם הודיע על רצונו להחריג יצירה בודדת מניהולה של אקו"ם לפי סעיף 2.2 לעיל, הכוללת את הפרטים הבאים:
6.5.1 זהות היצירה שהוחרגה.
6.5.2 סוג הזכויות המוחרגות.
6.5.3 מועד הכניסה לתוקף של הודעת ההחרגה.


7. העדר אפליה ופרסום תעריפון
7.1 משתמשים דומים יזכו לתנאי רישיון דומים.
7.2 באתר האינטרנט של אקו"ם יפורסמו תעריפי אקו"ם לכלל המשתמשים, תוך פירוט הקריטריונים לחישוב דמי הרישיון. לצד כל פרסום של תעריפי אקו"ם ייכתב בצורה ברורה כי תעריפים אלו נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
7.3 אין באמור בסעיפים 7.1 ו-7.2 כדי למנוע מאקו"ם להעניק הנחות או הטבות בתנאי הרישיון, ובלבד שאין במתן ההנחה או בשיעורה משום הענקת יתרון בלתי הוגן לאותו משתמש לעומת משתמשים המתחרים בו;
7.4 באתר האינטרנט של אקו"ם יפורסמו (1) כל ההחלטות השיפוטיות המנומקות הנוגעות לעניינם של משתמשי וחברי אקו"ם, לרבות החלטות אודות תעריפי רישיונות שימוש, תביעות הפרה של זכויות יוצרים וקריטריונים לחלוקת תמלוגים לחברים; (2) כל החלטות הבורר המנומקות הנוגעות לתעריפי רישיונות שימוש, החל מיום 1 באפריל 2004.


8.פרישה והחרגה
8.1 הודעת פרישה או החרגה לפי סעיפים 2.2 ו-2.3 לעיל לא תגרע מהיקפו של רישיון שימוש שניתן למשתמש טרם מועד הפרישה או ההחרגה, ורישיון השימוש ימשיך להקיף את מלוא היצירות שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת הפרישה או ההחרגה, עד ליום 31 בדצמבר, או עד למועד תום הרישיון שבתוקף, לפי המוקדם, ובלבד שההודעה ניתנה עד ליום 30 בנובמבר באותה השנה; לא ניתנה הודעה עד ליום 30 בנובמבר באותה השנה, ימשיך הרישיון להקיף את מלוא היצירות שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת הפרישה או ההחרגה, עד ליום 31 בדצמבר בשנה העוקבת, או עד למועד תום הרישיון שבתוקף, לפי המוקדם.
8.2 אקו"ם תכלול, כתנאי מתנאי ההרשאה שבינה לבין חבריה והמיוצגים, הוראה לטובת המשתמש, לפיה מוותר הפורש או המחריג על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רישיון תקף שבידו מאקו"ם וזאת גם לאחר מתן הודעת הפרישה או ההחרגה, בהתאם לאמור בסעיף 8.1 לעיל.
8.3 על אף האמור בסעיפים 2.2, 2.3 ו-8.1 לעיל
 שולבה יצירה ביצירה אודיו-ויזואלית על פי רישיון מאקו"ם, הודעת הפרישה או ההחרגה לא תמנע את השימוש ביצירה האודיו-ויזואלית, שבה נעשתה הסינכרוניזציה טרם הודעת הפרישה או ההחרגה, בתנאי שלמשתמש רישיון שימוש מאקו"ם  לשימוש זה.
8.4 אקו"ם תכלול, כתנאי מתנאי ההרשאה שבינה לבין חבריה והמיוצגים, הוראה לטובת המשתמש, לפיה מוותר הפורש או המחריג על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רישיון שימוש תקף כמפורט בסעיף 8.3 לעיל, בגין שימושים ביצירה אודיו-ויזואלית ששולבה בה יצירה אחרת על פי רישיון שימוש מאקו"ם.  
8.5 על אף האמור בסעיפים 2.2, 2.3 ו-8.1 לעיל, שולבה יצירה ביצירת אודיו אחרת על פי רישיון שימוש מאקו"ם, הודעת הפרישה או ההחרגה לא תמנע שימושי אודיו ביצירה בה שולבה יצירה אחרת בטרם הודעת הפרישה או ההחרגה, בתנאי שלמשתמש רישיון שימוש מאקו"ם רישיון לשימוש זה.
8.6 אקו"ם תכלול, כתנאי מתנאי ההרשאה שבינה לבין חבריה והמיוצגים, הוראה לטובת המשתמש, לפיה מוותר הפורש או המחריג על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רישיון שימוש תקף כמפורט בסעיף 8.5, בגין שימושים ביצירת אודיו ששולבה בה יצירה אחרת על פי רישיון שימוש מאקו"ם.
8.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפורש או המחריג יהיה זכאי לחלקו היחסי מתוך דמי הרישיון שניגבו עבור שימוש ביצירותיו שנעשה תוך שימוש ברישיונות שימוש מאקו"ם, וזאת אף אם מועד תשלום התמלוגים או מועד חלוקתם יחולו לאחר מועד הפרישה או ההחרגה.
8.8 החל ממועד הודעת הפרישה או ההחרגה ועד לתום מועד זכאותו של הפורש או המחריג לתמלוגים כאמור בסעיף 8.7, או עד למועד הפרישה או ההחרגה בפועל, המאוחר מבין השניים, לא תשנה אקו"ם את אופן חישוב התמלוגים להם זכאי הפורש או המחריג ובכלל זה, לא תשנה את מפתח הערכת היצירות באופן העלול לפגוע בפורש או במחריג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל לא תשנה אקו"ם את הזכויות הצמודות למניית המחריג, אלא ככל ששינויים אלה יחולו על כל חברי אקו"ם.
לעניין סעיף זה "רישיון שימוש" – לרבות תשלום דמי שימוש זמניים כהגדרתם בסעיף 5.1 לעיל.


9. חלוקת תמלוגים
9.1 אקו"ם תחלק תמלוגים לחבריה באופן התואם את היקף ואופי השימוש בפועל ביצירות חבריה, לרבות על דרך מדגם – מקום בו אין באפשרות אקו"ם לקבל נתונים מספיקים על היקף ואופי השימוש;
9.2 אקו"ם לא תפלה בין חבריה ובין מיוצגיה, ובין אלו לבין עצמם, בקביעת הקריטריונים לקביעת היקף השימוש ומפתח חלוקת התמלוגים;
9.3 הקריטריונים לקביעת היקף השימוש ומפתח חלוקת התמלוגים יהיו שקופים ויימסרו לכל חבר, וזאת בלשון ברורה ושווה לכל נפש;


10. תוכנית אכיפה פנימית
אקו"ם תפעיל תוכנית פנימית לאכיפה של דיני ההגבלים העסקיים, על פי המתכונת שפורסמה על ידי רשות ההגבלים העסקיים בחוברת "מתכונת אכיפה פנימית (נוסח מחייב – נובמבר 1998)".  


 
11. הודעה על הסדר זה
11.1 בתוך 30 ימים ממועד אישורו של הסדר זה, יישלח עותק, כפי שיאושר על ידי בית הדין, וכן תמצית של עיקר תנאיו הרלוונטיים למשתמש, בנוסח שיאושר על ידי הממונה, לכל המשתמשים המחזיקים ברישיון תקף ולכל משתמש שהיה בידו רישיון שימוש החל מיום 1.1.02 (להלן: "הודעה למשתמשים"). העתק מההודעה למשתמשים יימסר לכל מבקש, בין אם פנה לאקו"ם לשם קבלת רישיון, ובין אם אקו"ם פנתה אליו.
11.2 בתוך 30 ימים ממועד אישורו של הסדר זה, יישלח עותק של ההסדר, כפי שיאושר על ידי בית הדין, וכן תמצית של עיקר תנאיו הרלוונטיים לחברי אקו"ם בנוסח שאושר על ידי הממונה, לכל חברי אקו"ם (להלן: "הודעה לחברים"). העתק מההודעה לחברים יימסר לכל אדם המעוניין להצטרף לאקו"ם כחבר.   
11.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אקו"ם תפרסם באתר האינטרנט שלה את ההודעה למשתמשים ואת ההודעה לחברים.

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם