חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > אקו"ם > מאמרים > תנאי הממונה הזמניים הסבר לחבר

תנאי הממונה הזמניים - הסבר לחבר

*תמצית תנאי ההיתר הזמני שניתן לאקו"ם-נוסח לחבר (כפי שאושרה ע"י הממונה על ההגבלים העסקיים)

אקו"ם בע"מ – אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל (להלן: "אקו"ם") היא תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים, העוסק במתן הרשאות לשימושים ביצירות, גביית תמלוגים בגין שימושים אלה והעברת התמלוגים לבעלי זכויות היוצרים. אקו"ם מנהלת את זכויות היוצרים של חבריה היוצרים, אשר העבירו אליה את זכויות היוצרים שלהם.
החל מיום 28 בדצמבר 2004 כפופה פעילותה של אקו"ם להוראות שונות שניתנו לה על ידי בית הדין להגבלים עסקיים. תנאים אלה מטילים על אקו"ם חובות שונות ומקנים לך, חבר אקו"ם, זכויות שונות. לנוחותך, מובאת בפנייה זו תמצית התנאים הרלוונטיים עבורך. ניתן לעיין בנוסח מלא של התנאים החלים על אקום באתר אקו"ם, בכתובת: www.acum.org.il   
בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקציר זה לבין התנאים החלים על פעילותה של אקו"ם כפי שנקבעו על-ידי בית-הדין להגבלים עסקיים – יגברו התנאים שנקבעו על-ידי בית הדין להגבלים עסקיים, כפי שהם במועד הרלוונטי.

פעילויות אקו"ם בניהול זכויות היוצרים
בהתאם לתנאים, הותר לאקו"ם לעסוק בניהול זכויות היוצרים של חבריה. ניהול זה כולל הענקת רשיונות שימוש ביצירה (רישיונות גורפים או רישיונות פרטניים), דרישת תמלוגים וגבייתם (דמי רשיון) ממי שרשיון מוענק לו, קבלת דיווח על השימוש ביצירה, חלוקת התמלוגים בין החברים ואכיפת זכויות היוצרים. סעיף 4.9 לתנאים קובע כי אקו"ם רשאית לקבל מחבריה הסכמה מראש להענקת רישיונות פרטניים בשמם ובלבד שהסכמה זו תהיה ניתנת לשינוי בכל זמן, לא תהייה גורפת ותינתן לכל סוג שימוש. במקרה בו לא התקבלה עמדת היוצר תוך 30 ימים ממועד פנייתה של אקו"ם ליוצר, יראו את היוצר כמסכים לכך שאקו"ם תעניק רישיונות פרטניים ביצירותיו. החלטת היוצר לחזור בו מהסכמתו תיכנס לתוקפה בתוך 14 יום.
יצוין, כי במקרים מסוימים תהא לאקו"ם הזכות להעניק רשיון פרטני גם בהעדר הסכמה מפורשת ומשתמעת מן היוצר, ובעיקר – כאשר מדובר ביצירה מוסיקלית ששולבה ביצירה אור-קולית והשימוש ביצירה האור-קולית דורש הענקת רשיון פרטני.

חלוקת התמלוגים
אקו"ם תחלק לך את התמלוגים באופן התואם את היקף ואופי השימוש בפועל ביצירותיך, לרבות על דרך המדגם. הקריטריונים לקביעת היקף השימוש ומפתח חלוקת התמלוגים יהיו שקופים ויימסרו לכל חבר, וזאת בלשון ברורה ושווה לכל נפש.
החברות באקו"ם
החברות תהא פתוחה בפני כל יוצר שהוא אזרח או תושב קבע בישראל אשר היצירה שלו פורסמה ברבים או הוצאה לאור, ליורשיו, לאדם אליו העביר היוצר את זכויות היוצרים שלו, למו"ל של מוסיקה שיביע את רצונו להצטרף לאקו"ם  ולבעל מניית חברות לישראל בלבד.

החרגת זכויות מאקו"ם
אקו"ם רשאית לקבל את הבעלות בזכויות היוצרים ביצירותיך לצורך ניהולן כמתואר לעיל. יחד עם זאת, ההסדר מאפשר לך לשמר בידיך חלק מזכויות היוצרים,  והכל כמתואר להלן: 

 • הנך רשאי בכל עת, להודיע לאקו"ם על רצונך להחריג מרפרטואר אקו"ם  את הזכויות בכלל יצירותיך או בחלקן, ובלבד שנתקבלה לכך הסכמתם של כל היוצרים חברי-אקו"ם שהינם בעלי זכויות ביצירות המוחרגות.
 • במידה ותבחר להחריג מרפרטואר אקו"ם רק חלק מזכויותיך ביצירות המוחרגות, תוכל לעשות כן בהתאם לקטגוריות המוגדרות בתנאים, ובהתאם להן בלבד.
 • הודעת ההחרגה תכנס לתוקפה בתוך 30 יום מיום קבלתה ע"י אקו"ם, ולא פחות מ-15 יום מיום פרסומה באתר האינטרנט של אקו"ם.
 • התנאים מבהירים כי אקו"ם לא תמנע, תגביל או תתערב בכל דרך שהיא בזכותך לממש את מנגנון החרגת הזכויות, כמתואר לעיל , והכל בין אם ברצונך לנהל את זכויותיך לבד, ובין אם ברצונך לנהל את זכויותיך באמצעות אדם או תאגיד אחר.
 • יצוין, כי לפי תנאי הפעילות החדשים החלים על אקו"ם, זכויות שהוחרגו מאקו"ם בעבר שבות ונכללות ברפרטואר אקו"ם. ניתן, כמובן, לשוב ולהחריגן אך זאת בהתאם לקבוע בתנאים החדשים בלבד.
 • התקשרות ישירה עם משתמש
 • הנך רשאי להעניק רשיון שימוש ביצירה או ביצירות ספציפיות, אף מבלי לעשות שימוש במנגנון החרגת הזכויות. במילים אחרות, ההסדר מתיר לך להעניק רשיונות פרטניים ללא תיווכה של אקו"ם, וזאת בזמן שזכות היוצרים הרלוונטית מצויה בידי אקו"ם. אקו"ם תעניק לך רשיון המאפשר לערוך התקשרויות פרטניות כמפורט לעיל. לחבריה החדשים תעניק אקו"ם את הרשיון במועד הצטרפותם לאקו"ם.
 • את הרשיון להענקות רשיונות פרטניים אתה רשאי להעביר או להמחות לצדדים שלישיים כלשהם.
 • מובהר, כי אינך רשאי להעניק רשיון בלעדי למשתמש כלשהו, וכי רשיון שנתת למשתמש יכנס לתוקף רק עם מתן הודעה על כך לאקו"ם.
 • בכל מקרה, אקו"ם לא תעניק רשיון לשימוש ביצירה אחת או במספר יצירות ספציפיות שלך, להבדיל מרשיון גורף, אלא לאחר קבלת הסכמתך (המפורשת או המשתמעת), ובכפוף לחריגים הקבועים בתנאים.


פרישה מאקו"ם

 • הודעת פרישה מאקו"ם תכנס לתוקפה בתוך 30 יום מיום קבלתה ע"י אקו"ם, ולא פחות מ-15 יום מיום פרסומה באתר האינטרנט של אקו"ם.
 • ככל שתפרוש מאקו"ם, או שתחריג ממנה זכויות, תמשיך להיות זכאי לתמלוגים עבור שימוש ביצירותיך עד ליום הפרישה או ההחרגה בפועל.
 • הודעתך על פרישה מאקו"ם או החרגת הזכויות, לא תיגרע מהיקפו של רשיון שימוש שניתן על ידי אקו"ם למשתמש מסוים לפני מועד מסירת ההודעה על ידך, ורשיון זה ימשיך להקיף את מלוא היצירות שהיו כלולות בו מלכתחילה, וזאת עד תום תוקפו של אותו רשיון או עד  ליום 31 בדצמבר של השנה בה הודעת על פרישתך / החרגת הזכויות (ובלבד שעשית כן עד ל-30 בנובמבר אותה שנה). במקרה שכזה לא תוכל לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רשיון תקף שבידו. מובן כי תהיה זכאי לחלקך היחסי מתוך דמי הרשיון שנגבו בגין רשיונות שימוש אלה.
 • החל ממועד הודעת הפרישה ועד לתום מועד זכאותך לתמלוגים כאמור לעיל או למועד פרישתך בפועל, המאוחר מבין השניים, לא תשנה אקו"ם את אופן חישוב התמלוגים להם הנך זכאי, ולא תשנה את הזכויות הצמודות למנייתך, אלא ככל ששינויים אלה יחולו על כל חברי אקו"ם.
 • במקרה של יצירה ששולבה ביצירה אודיו-ויזואלית, לא תמנע הודעת הפרישה או ההחרגה את השימוש ביצירה האודיו-ויזואלית (ובלבד שלמשתמש רשיון שימוש מאקו"ם). מובן, כי גם במקרה תהיה זכאי לחלקך היחסי מתוך דמי הרשיון שנגבו בגין רשיונות שימוש אלה.

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם