חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > אקו"ם > מחלקות הארגוןמשפטי > חוק זכות יוצרים

חוק זכויות יוצרים


    פרק י"א: תיקונים עקיפים

68. ביטול דבר המלך על חוק זכות יוצרים 1911 (הטלתו על ארץ ישראל)  -  דבר המלך על חוק זכות יוצרים, 1911 (הטלתו על ארץ ישראל), 1924  – בטל, וחוק זכות יוצרים, 1911 , לא יחול עוד בישראל.

69. תיקון פקודת זכות יוצרים [מס' 9] - בפקודת זכות יוצרים , סעיפים 1 עד 3א ו-3ו עד 15 – בטלים.

70. תיקון פקודת הפטנטים והמדגמים [מס' 8]  - בפקודת הפטנטים והמדגמים  –
(1)    בסעיף 2, בהגדרה "זכות יוצרים", במקום "זכות יוצרים" יבוא "זכות מדגם";
(2)    בסעיף 31, במקום "זכות היוצרים למדגם" יבוא "זכות המדגם";
(3)    בסעיף 33 –
(א)    בסעיף קטן (1), במקום "זכות יוצרים" יבוא "זכות מדגם";
(ב)    בסעיפים קטנים (2) עד (4), בכל מקום, במקום "זכות היוצרים" יבוא "זכות המדגם";
(4)    בסעיף 35 –
(א)    בסעיף קטן (1), במקום "זכות יוצרים" יבוא "זכות מדגם";
(ב)    בסעיף קטן (2), במקום "זכות היוצרים" יבוא "זכות המדגם";
(5)    בסעיף 37(1), במקום "זכות יוצרים" יבוא "זכות מדגם";
(6)    בסעיף 43 –
(א)    בסעיף קטן (1), במקום "בזכות יוצרים" יבוא "בזכות מדגם";
(ב)    בסעיף קטן (3), במקום "זכות יוצרים" יבוא "זכות מדגם";
(7)    בסעיף 51(1), במקום "וזכות יוצרים" יבוא "וזכות מדגם";
(8)    בסעיף 55(4), בכל מקום, במקום "זכות יוצרים" יבוא "זכות מדגם".
       
   

71. תיקון פקודת המכס [מס' 23]  - בפקודת המכס , בסעיף 200א(א) –
(1)    ברישה, במקום "בסעיף 7ד לפקודת זכות יוצרים" יבוא "בסעיף 65 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007  (להלן – חוק זכות יוצרים)";
(2)    בפסקה (1), במקום "ההעתקות" יבוא "העותקים";
(3)    בפסקה (3), במקום "סעיף 7ד לפקודת זכות יוצרים" יבוא "סעיף 65 לחוק זכות יוצרים".

72. תיקון חוק סדר הדין הפלילי [מס' 54]  - בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 , בתוספת השניה, בפרט (3), במקום "סעיף 10(ג) ו-(ד) לפקודת זכות יוצרים" יבוא "סעיף 61(ג), (ד) ו-(ה) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח–142007".

73. תיקון חוק בתי המשפט  [מס' 46]  - בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984 , בסעיף 40(4) במקום פסקאות משנה (א) ו-(ב) יבוא:
        "(א)    חוק זכות יוצרים, התשס"ח–142007;".

74. תיקון חוק איסור הלבנת הון  [מס' 7]  -  בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000 , בתוספת הראשונה, בפרט (16), במקום "פקודת זכות יוצרים" יבוא "חוק זכות יוצרים, התשס"ח–142007".

75. תיקון חוק מאבק בארגוני פשיעה [מס' 1]  -  בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג–2003 , בתוספת הראשונה, בפרט 4, במקום "סעיף 10(ג) ו-(ד) לפקודת זכות יוצרים" יבוא "סעיף 61(ג), (ד) ו-(ה) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח–142007".

76.  תיקון חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת [מס' 2] - בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד–2003 , בסעיף 15, בהגדרה "קנין רוחני", במקום "זכויות יוצרים לפי חוק זכות יוצרים, 1911, ופקודת זכות יוצרים" יבוא "זכות יוצרים לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח–142007".

<< לדף הקודם 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    לדף הבא >>

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם