חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > אקו"ם > מחלקות הארגוןמשפטי > חוק זכות יוצרים

חוק זכויות יוצרים


    פרק ח': הפרה ותרופות
 
47. הפרת זכות יוצרים -   העושה ביצירה פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 11, או מרשה לאחר לעשות פעולה כאמור, בלא רשותו של בעל זכות היוצרים, מפר את זכות היוצרים, אלא אם כן עשיית הפעולה מותרת לפי הוראות פרק ד'.


48.  הפרה עקיפה של זכות יוצרים  - העושה אחת הפעולות האלה בעותק מפר של יצירה, מפר את זכות היוצרים, אם בעת ביצוע הפעולה, ידע או היה עליו לדעת כי העותק הוא עותק מפר:
(1)    מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה;
(2)    החזקה למטרה עסקית;
(3)    הפצה בהיקף מסחרי;
(4)    הצגה לציבור בדרך מסחרית;
(5)    ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס .

 

49. ביצוע פומבי במקום בידור ציבורי  - המרשה לאחר, למטרת רווח, שימוש במקום בידור ציבורי לשם ביצוע פומבי של יצירה, בלא רשותו של בעל זכות היוצרים, מפר את זכות היוצרים, אלא אם כן לא ידע ולא היה עליו לדעת שהביצוע מהווה הפרה כאמור; לעניין זה, "מקום בידור ציבורי" – מקום המשמש למופעי בידור ותרבות, לרבות אולם שמחות, גן אירועים, מסעדה, בית קפה או מועדון.


50. הפרת זכות מוסרית  - (א)    העושה ביצירה פעולה הפוגעת בזכות המוסרית של היוצר, מפר את הזכות האמורה.
(ב)    על אף הוראות סעיף קטן (א), עשיית פעולה ביצירה הפוגעת בזכות המוסרית האמורה בסעיף 46(2) אינה מהווה הפרה של הזכות האמורה, אם הפעולה היתה סבירה בנסיבות העניין.
(ג)    לעניין סעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להתחשב, בין היתר, באלה:
(1)    אופי היצירה שביחס אליה נעשתה הפעולה;
(2)    אופי הפעולה ומטרתה;
(3)    יצירתה של היצירה על ידי העובד במסגרת עבודתו או לפי הזמנה;
(4)    המקובל בענף;
(5)    הצורך בעשיית הפעולה לעומת הפגיעה שנגרמה ליוצר כתוצאה ממנה.


51. הפרה עקיפה של זכות מוסרית - העושה אחת הפעולות האלה בעותק של יצירה, שיש בו משום הפרה של הזכות המוסרית האמורה בסעיף 46(2), למעט בבניין או במבנה אחר, מפר את הזכות המוסרית, אם בעת ביצוע הפעולה ידע או היה עליו לדעת כי יש בעותק משום הפרה כאמור:
(1)    מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה;
(2)    החזקה למטרה עסקית;
(3)    הפצה בהיקף מסחרי;
(4)    הצגה לציבור בדרך מסחרית.


52.  הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית – עוולה אזרחית -הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] , יחולו עליה, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות חוק זה.


53. צו מניעה בשל הפרת זכות יוצרים   - בתביעה בשל הפרת זכות יוצרים זכאי התובע לסעד בדרך של צו מניעה, אלא אם כן מצא בית המשפט כי קיימים טעמים המצדיקים שלא להורות כן.

54. תובענה בשל הפרת זכות יוצרים   - (א)    תובענה בשל הפרת זכות יוצרים רשאי להגיש בעל זכות היוצרים, ואם ניתן לגביה רישיון ייחודי כהגדרתו בסעיף 37(ד) – גם בעל הרישיון.

(ב)    תובע המגיש תובענה כאמור בסעיף קטן (א), יצרף כבעל דין כל אדם שזכאי לתבוע לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, ואולם רשאי בית המשפט, לבקשת התובע, לפטור מצירוף בעל דין כאמור.

55.  תובענה בשל הפרת זכות מוסרית -  תובענה בשל הפרת זכות מוסרית רשאי להגיש היוצר, ואם נעשתה ההפרה לאחר מותו – קרובי משפחתו; לעניין זה, "קרוב משפחה" – בן זוג, צאצא, הורה או אח.

 

56. פיצויים ללא הוכחת נזק  -  (א)    הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים.

(ב)    בקביעת פיצויים לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט לשקול, בין היתר, שיקולים אלה:

(1)    היקף ההפרה;

(2)    משך הזמן שבו בוצעה ההפרה;

(3)    חומרת ההפרה;

(4)    הנזק הממשי שנגרם לתובע, להערכת בית המשפט;
(5)    הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה, להערכת בית המשפט;
(6)    מאפייני פעילותו של הנתבע;
(7)    טיב היחסים שבין הנתבע לתובע;
(8)    תום לבו של הנתבע.
(ג)    לעניין סעיף זה יראו הפרות המתבצעות במסכת אחת של מעשים, כהפרה אחת.
(ד)    השר רשאי, בצו, לשנות את הסכום הקבוע בסעיף קטן (א).


57. דין וחשבון  -  בתובענה בשל הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע במתן דין וחשבון לתובע לגבי פרטי ההפרה; השר רשאי לקבוע דרך למתן דין וחשבון לפי סעיף זה.


58. מפר תמים  - הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, ואולם המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת, במועד ההפרה, כי קיימת זכות יוצרים ביצירה, לא יחויב בתשלום פיצויים עקב ההפרה.


59. הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית בבניין או במבנה אחר - הוחל בבנייתו של בניין או מבנה אחר, שיש בו, או שתהיה בו לכשיושלם, משום הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית, לא יהיה התובע זכאי בשל כך לצו המונע את הבנייה או לצו הריסה.


60. טיפול בעותקים מפרים  - (א)    בסיום הדיון בתובענה על הפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשפט להורות על –
(1)    השמדת עותקים מפרים או עשיית כל פעולה אחרת בהם;
(2)    העברת הבעלות בעותקים המפרים לידי התובע, אם ביקש זאת, ורשאי בית המשפט, אם מצא כי התובע עשוי לעשות שימוש בעותקים המפרים, לחייבו בתשלום, כפי שיקבע.
(ב)    בעל דין המגיש בקשה לבית המשפט להורות כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך למשטרת ישראל, בדרך שקבע השר, ובית המשפט לא ידון בבקשה בלי שנתן למשטרת ישראל הזדמנות לטעון את טענותיה.
(ג)    הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לעניין עותק מפר המצוי בידי אדם שלא הפר בעצמו את זכות היוצרים, והכל בכפוף להוראות סעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח–1968 , ואולם אם הוראות הסעיף האמור חלות עליו, לא ישתמש אותו אדם בעותק המפר לשם מסחר בו.

<< לדף הקודם 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    לדף הבא >>

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם