חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > אקו"ם > מחלקות הארגוןמשפטי > חוק זכות יוצרים

חוק זכויות יוצרים


    פרק ט': עונשין

61. עבירות  - (א)    לא יעשה אדם עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.
(ב)    לא ייבא אדם לישראל עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.
(ג)    לא יעסוק אדם במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של יצירה.
(ד)    לא ימכור אדם, לא ישכיר ולא יפיץ עותקים מפרים של יצירה בהיקף מסחרי.
(ה)    לא יחזיק אדם עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.
(ו)    לא ייצר אדם ולא יחזיק חפץ שייעודו עשיית עותקים של יצירה, כדי לעבור עבירה לפי סעיף קטן (א).


62. עונשין  - (א)    העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977  (להלן – חוק העונשין):
(1)    עושה עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו;
(2)    מייבא לישראל עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.
(ב)    העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:
(1)    עוסק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של יצירה;
(2)    מוכר, משכיר או מפיץ עותקים מפרים של יצירה בהיקף מסחרי;
(3)    מחזיק עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.
(ג)    המייצר או המחזיק חפץ שייעודו עשיית עותקים של יצירה, כדי לעבור עבירה לפי סעיף קטן (א)(1), דינו – מאסר שנה או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
(ד)    נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.


63.  אחריות נושא משרה בתאגיד - (א)    נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה מהעבירות המפורטות בסעיף 61 (בסעיף זה – עבירה) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; הפר את חובתו האמורה, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
(ב)    נעברה עבירה בידי תאגיד או עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.

(ג)    בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

<< לדף הקודם 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    לדף הבא >>

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם