חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > אקו"ם > מחלקות הארגוןמשפטי > חוק זכות יוצרים

חוק זכויות יוצרים


    פרק י': הוראות שונות
  

64. חזקות - החזקות המפורטות להלן יחולו בכל הליך משפטי, אזרחי או פלילי, שעניינו הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית, אלא אם כן הוכח אחרת:
(1)    מופיע על היצירה בדרך המקובלת שמו של אדם כיוצר היצירה, חזקה היא שאותו אדם הוא יוצר היצירה; החזקה האמורה בפסקה זו תחול גם לעניין שמו הבדוי של אדם, ובלבד שזהותו של בעל השם הבדוי ידועה בציבור;
(2)    לא מופיע על יצירה שמו של אדם כיוצר היצירה ויוצרה אינו ידוע בציבור, או שמופיע עליה שם בדוי של אדם שזהותו אינה ידועה בציבור, חזקה היא כי אדם ששמו מופיע על היצירה בדרך המקובלת כמפרסם היצירה, הוא בעל זכות היוצרים בה;
(3)    מופיע על יצירה קולנועית בדרך המקובלת שמו של אדם כמפיק היצירה, חזקה כי אותו אדם הוא מפיק היצירה.


65. עיכוב בידי המכס   (א)    בעל זכות היוצרים ביצירה, שזכותו הופרה או שקיים חשש סביר שתופר, רשאי למסור למנהל המכס הודעה בכתב שהוא בעל זכות היוצרים ביצירה, ולבקש ממנו לעכב את שחרור הטובין שלטענתו הם עותקים מפרים של היצירה, ולנהוג בהם כטובין שייבואם אסור על פי פקודת המכס.
(ב)    ההודעה לפי סעיף קטן (א) תכלול אחד מאלה:
(1)    דוגמה של עותק לא מפר של היצירה שיש למבקש זכות יוצרים בה ושלגביה הוא מודיע על ייבוא עותקים מפרים;
(2)    קטלוג או כל מסמך אחר המאפשר למנהל המכס להשוות בין היצירה לבין העותקים המפרים.
(ג)    בעל זכות היוצרים ימסור למנהל המכס, בהודעה, את הפרטים שלהלן, ככל הידוע לו:
(1)    מספר החבילות העומדות להתקבל;
(2)    ציון מספיק של אמצעי הייבוא או שם האוניה, שבהם מובאים העותקים המפרים;
(3)    היום שבו עומדים העותקים המפרים להגיע לישראל.
(ד)    בעל זכות היוצרים ימציא למנהל המכס ראיות ראשוניות, וכן ערבות עצמית בסכום שקבע מנהל המכס, כדי לכסות כל הוצאה הקשורה לעיכוב או כדי לפצות על כל נזק שייגרם על ידי העיכוב, אם יתברר שהעיכוב לא היה מוצדק, וכן לשלם כל אגרה שנקבעה לעניין זה לפי פקודת המכס.
(ה)    הוראות סעיף זה לא יחולו על עותקים מפרים שיובאו לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס.
(ו)    בסעיף זה, "מנהל המכס" – המנהל כהגדרתו בפקודת המכס.

66.  תחולה על המדינה - חוק זה יחול גם על המדינה.


67. ביצוע ותקנות   (א)    השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
(ב)    תקנות לפי סעיפים 17, 29, 30(א) ו-(ב) ו-31 יותקנו בהסכמת אלה:
(1)    לעניין מוסדות חינוך – שר החינוך;
(2)    לעניין ספריות – השר הממונה על חוק הספריות הציבוריות, התשל"ה–1975 , ושר החינוך;
(3)    לעניין ארכיונים – השר הממונה על חוק הארכיונים, התשט"ו–1955 .
(ג)    תקנות וצווים לפי סעיפים 7, 9, 17, 19, 30(ג), 31 ו-56(ד), יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.    

<< לדף הקודם 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    לדף הבא >>

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם