חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > אקו"ם > תחרות פרסי אקו"ם > תקנון תחרות פרס אקו"ם 2011

תקנון תחרות פרס אקו"ם 2011

תקנון תשע "א 2011 - 2010

 

להורדת קובץ התקנון בpdf


אקו "ם של היוצרים ולמענם

 אקו"ם, אגודת הקומפוזיטורים, המחברים והמו"לים לישראל, נוסדה בשנת  1936בידי קומץ של שלושה עשר מלחינים וסופרים ששמו להם למטרה להגן ולשמור עלזכויות היוצרים של החברים בה.


מאז, צמחה האגודה לארגון המאגד יותר מ - 7000  יוצרים ישראלים ומייצגת יותר ממיליון וחצי יוצרים בעולם, בכל תחומי היצירה הכתובה, הן המוסיקלית והן הספרותית.

 

פעילותה של אקו"ם, שמירה על זכויות היוצרים בארץ, חיונית להמשך קיומה של היצירה הישראלית המקורית. אקו"ם דואגת לקידום מעמד היוצרים בארץ ,לשמירה על קניינם הרוחני ולגביית תמלוגים בעבור שימוש ביצירותיהם .

 

מגיע לכם פרס!

פרס אקו"ם החל את דרכו בשנת 1958 כתחרות קטנה נושאת פרסים על יצירות אשר הוגשו בעילום שם. מה שהחל כתחרות קטנה, הפך עם השנים למפעל הפרסים הגדול בישראל, בתחום המוסיקה והספרות.

 

הזכייה בפרס אקו"ם מהווה ציון חשוב ובולט בדרכו האמנותית של כל יוצר, ומאפשרת לו להמשיך ליצור ולהעשיר את חיינו ביצירה מקורית ומגוונת. מאז ועד היום, חולקו מאות פרסים ליוצרים במגוון רב של תחומים וקטגוריות ביניהםהפרס היוקרתי על מפעל חיים, המוענק מדי שנה ליוצרים בתחום הזמר העברי, הספרות והמוסיקה הקלאסית.

 

מקבלי הפרסים, זוכים לחשיפה תקשורתית נרחבת, המסייעת להם לחשוף את יצירתם ולהטמיעה בתודעת הציבור הרחב. הפרס מוענק לזוכים בטקס חגיגי הנערך מדי שנה. 

 


פרס אקו "ם - הנחיות ותנאים להשתתפות בתחרות

 1. פרס אקו"ם מוענק לחברי אקו "ם בלבד, למעט הפרס שניתן לשיר השנה, המוענק גם
  למבצע.

 2. פרס אקו"ם מוענק ליצירות מוסיקליות וספרותיות בלבד.

 3. ניתן להגיש מועמדות לקבלת הפרסים עד לתאריך : 2.10.11
  החומרים יוגשו לתחרות באחת משתי הדרכים הבאות :
  א . דואר רשום (כל עוד חותמת סניף הדואר היא עד התאריך הנ "ל )
  ב . מסירה ידנית במשרדי אקו "ם עד לתאריך הנ"ל בימים א ' -ה ' בין השעות: 08:00-17:00

 4.  כתבי יד ותקליטורים שנשלחו לתחרות לא יוחזרו לשולחיהם בשום מקרה. עם ההכרזה
  על שמות הזוכים, מתחייבת אקו"ם לגרוס את החומר שהוגש ולא לעשות בו כל
  שימוש.

 5.  בתחרות, לא יהיו זכאים להשתתף יוצרים שמקום מושבם ומקום עבודתם בחו"ל,
  להוציא סטודנטים, משתלמים, או שליחי מדינה בתפקיד, שהיעדרותם מן הארץ
  זמנית בלבד ואינה עולה על משך שלוש שנים.

 6.  ניתן להגיש מועמדות אחת בלבד לקטגוריה אחת בלבד באותה שנה. יוצר שיגיש יותר
  ממועמדות אחת, ייפסל.

 7.  יוצר , שזכה בפרס אקו"ם, באחת הקטגוריות בתחרות, לא יוכל להגיש מועמדות
  נוספת באותה קטגוריה ספציפית בה זכה, לפחות שלוש שנים ממועד ההודעה על
  הזכייה בפרס.

 8.  יצירה, שזכתה בעבר בפרס אקו"ם כלשהו, לא תוכל להיות מוגשת פעם
  נוספת למועמדות בכל קטגוריה אחרת בתחרות. למרות האמור לעיל, תוכל
  היצירה לזכות באחד מפרסי השופטים המוענקים ללא הגשת מועמדות.

 9.  ניתן להגיש יצירה בגרסתה הלא סופית, כל עוד היצירה תוגש בשלמותה, לא באופן
  חלקי ולא כסקיצה.

 10.  כל יצירה המועמדת לתחרות חייבת להיות מוגשת בשלושה עותקים. חובה להגיש כתבי
  יד ופרטיטורות כשהן מודפסות, בפונט קריא, ברור וכרוכות (כל עותק כרוך בנפרד) .
  תקליטורים יוגשו במארז פלסטיק קשיח בלבד (כל עותק במארז נפרד). על היוצר
  לשמור לעצמו את העותק המקורי של היצירה.
  יצירה שלא תעמוד בתנאי ההגשה המצוינים לעיל תפסל .

 11.  אישור על קבלת החומר לתחרות יישלח ליוצר באמצעות דוא "ל , עד שבועיים מיום קבלת
  החומרים .

 12.  אקו "ם , לא תהיה אחראית לאובדנם של כתבי יד או תקליטורים שנשלחו אליה לצורך
  התחרות .

 13.  אקו "ם , לא תשא בכל אחריות כלפי יוצרים אשר לטענתם שלחו יצירותיהם ,
  אך אלה לא נתקבלו אצל אקו "ם , ועל כן נמנע מהם להשתתף בתחרות .

 14.  הודעות על הזכייה ימסרו לזוכים במהלך חודש ינואר . 2012

 15.  הפרסים יוענקו במעמד שני טקסים חגיגיים . הטקס לזוכים בתחום המוסיקה
  הקונצרטית והספרות יתקיים בינואר 2012 ולזוכים בתחום המוסיקה הפופולרית
  במרץ , 2012 פרטים נוספים יפורסמו בהמשך .

 16.  סכומי הפרסים לסוגיהם , מחויבים על -פי חוק במס , למעט הפרסים על מפעל
  חיים , הפטורים ממס .

 17.  אקו "ם , שומרת לעצמה את הזכות להקליט ולהסריט את טקס חלוקת הפרסים .
  זכות זו מאפשרת גם שימוש בהקלטות , בכל אמצעי התקשורת לרבות הצגתם
  באתר אקו "ם . הזוכים והמבצעים יהיו מנועים מלאסור שימוש בהקלטות אלו ו /או
  לדרוש תשלום בעבורן .

 18.  על הזוכים בכל הפרסים , לשתף פעולה כמיטב יכולתם ועל -פי הנחיות אקו "ם בכל
  הקשור ביחסי הציבור לפרס אקו "ם .

 19.  דירקטוריון אקו "ם רשאי להכניס שינויים בתקנות הפרסים בכל שנה .

 20.  אם ייווצרו מצבים מיוחדים , בין אם תוארו בתקנות אלו ובין אם לא , או שיש ספק לגביהם ,
  רשאי דירקטוריון אקו "ם , להחליט בעניין זה בתיאום עם היועץ המשפטי של החברה .

 21.  דירקטוריון אקו "ם והעובדים אינם רשאים להשתתף בתחרות הפרסים , למעט זכייה
  בפרס לשיר הלועזי של השנה , הנקבע על -פי מספר ההשמעות הנרשמות במאגר
  אקו "ם .

 22.  כל תקנה המנוסחת בלשון זכר מכוונת גם לנקבה .

 23.  יצירות שלא תעמודנה באחד או יותר מן התנאים המפורטים בתקנון , תפסלנה .
  תקנון פרס אקו "ם תשע "א 2010- 2011

   

חבר השופטים

 1. ועדות השיפוט מתמנות על -ידי דירקטוריון אקו "ם , לאחר המועד האחרון להגשת
  היצירות לתחרות הפרסים.

 2. דירקטוריון אקו "ם , שמורה הזכות למנות ועדת שיפוט נפרדת לכל תחום ו /או סוג
  פרס כראות עיניו.

 3. שמות השופטים יישמרו חסויים עד לאחר פרסום החלטותיהם. 

 4. הדיונים של ועדות השיפוט הינם סודיים. על חבר השופטים חל איסור, למסור מידע
  כל שהוא על היותם שופטים בתחרות, על התייעצויותיהם ו/או על החלטותיהם.

 5. החלטות ועדות השיפוט על הענקת הפרס יוגשו לדירקטוריון אקו"ם, בצירוף
  נימוקים . על ועדות השיפוט , לא חלה חובת הנמקה לגבי יצירות או מועמדים שלא
  זכו בפרסים.

 6. חבר השופטים אינו חייב להעניק פרס בתחום שלא נמצא בו, לדעתם, מועמד ראוי
  לקבלת פרס באותה שנה ואין מחובתם לנמק זאת.

 7. הכרעת חבר השופטים יכולה להתקבל ברוב דעות, למעט בקטגוריית פרס אקו"ם
  על מפעל חיים, שבו ההחלטה חייבת להתקבל פה אחד.

 8. חבר בוועדת שיפוט, לא יוכל להגיש מועמדות ו /או לזכות בפרס בכל קטגוריה
  שהיא, בתחרות באותה שנה, שבה הוא שופט.

 9. חבר בוועדת שיפוט, שהוא בעל קשר אישי ו /או מקצועי ו /או כל קשר אחר, עם
  אחד המועמדים ואשר יוצר ניגוד עניינים, יהיה מנוע מלהשתתף בדיון ובהצבעה
  הרלוונטיים לאותו המועמד. על החבר להודיע על כך לחבר השופטים לפני תחילת
  הדיון בעניינו של אותו מועמד.
   פרסים אליהם ניתן להגיש מועמדות - תאריך אחרון להגשת מועמדות ה02.10.2011

 

  שם הפרס סכום הזכייה בש"ח הנחיות ותנאים להשתתפות  טופס הגשת מועמדות: 
ספרות פרס ע"ש שלמה טנאי לעידוד פרסום היצירה ליצירה ספרותית 15,000 עידוד פרסום היצירה טופס עידוד פרסום היצירה
פרס לעידוד פרסום היצירה בתחום ספרות ילדים/נוער 15,000 עידוד פרסום היצירה טופס עידוד פרסום היצירה
פרס ע"ש נתן יונתן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום השירה 15,000 יצירה המוגשת בעילום שםטופס יצירה המוגשת בעילום שם
פרס ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום הסיפורת 15,000 יצירה המוגשת בעילום שם
טופס יצירה המוגשת בעילום שם
מוסיקה
פופולרית
פרס ע"ש אמיתי נאמן לעידוד פרסום היצירה - למלחין 15,000 עידוד פרסום היצירה טופס עידוד פרסום היצירה
פרס ע"ש אמיתי נאמן לעידוד פרסום היצירה - למחבר 15,000 עידוד פרסום היצירה טופס עידוד פרסום היצירה
פרס חיצוני ע"ש אהרון גפן לתמיכה בהפקת אלבום 20,000 תמיכה בהפקת אלבום טופס תמיכה בהפקת אלבום
מוסיקה קונצרטית פרס ע"ש מנחם אבידום על הישג השנה ליצירה בתחום המוסיקה הקונצרטית 15,000 הישג השנה מוסיקה קונצרטית טופס הישג השנה מוסיקה קונצרטית
פרס עידוד פרסום היצירה ליצירה בתחום המוסיקה הקונצרטית 15,000 עידוד פרסום היצירה טופס עידוד פרסום היצירה
פרס ליצירה המוגשת בעילום שם לתזמורת/ להרכב קאמרי/ לכלי יחיד/ למקהלה 15,000 יצירה המוגשת בעילום שם טופס יצירה המוגשת בעילום שם
  פרס לפסקול מקורי ליצירה אודיו - ויזואלית (DVD) לילדים 15,000יצירה אודיו - ויזואלית טופס יצירה אודיו ויזואלית

 

 

פרסי השופטים (פרסים אליהם לא ניתן להגיש מועמדות)

 

  שם הפרס סכום הזכייה בש"ח הנחיות ותנאים להשתתפות בעמוד: טופס הגשת מועמדות בעמוד:
מפעלי חיים פרס ע"ש יהודה עמיחי לסופר או משורר 35,000 מפעל חיים טופס מפעל חיים
פרס ע"ש אהוד מנור למחבר בתחום הזמר העברי 35,000 מפעל חייםטופס מפעל חיים
פרס ע"ש נעמי שמר למליחן בתחום הזמר העברי 35,000 מפעל חיים טופס מפעל חיים
פרס ע"ש פאול בן חיים למלחין בתחום המוסיקה הקונצרטית 35,000 מפעל חיים טופס מפעל חיים
הישגי השנה בתחום הזמר העברי פרס ע"ש מרדכי זעירא למלחין השנה 15,000 הישג השנה -
פרס ע"ש מרדכי זעירא למחבר השנה 15,000 הישג השנה -
פרס ע"ש מרדכי זעירא למעבד השנה 15,000 הישג השנה
-
פרס ע"ש משה וילנסקי לשיר השנה 15,000 הישג השנה -
פרס ע"ש עוזי חיטמן לתגלית השנה 15,000 הישג השנה -
פרס מיוחד פרס על הישג מיוחד למלחין/ למחבר בתחום הזמר החסידי 15,000 הישג השנה -

 

<--break->

פרסי אקו"ם לעידוד פרסום היצירה (ליצירה שטרם יציאה לאור)

פרסים אלו נועדו לסייע לחברי אקו"ם הזוכים, להוציא לאור את יצירותיהם, מתוך
הכרה בקושי ובעלויות הגבוהות הכרוכות בפרסום מסחרי של יצירות הן ספרותיות
והן מוסיקליות.

 

פרס ע"ש שלמה טנאי לעידוד פרסום היצירה ליצירה ספרותית

15,000 ש"ח
 1. יצירה בתחום הסיפורת, תכלול 35,000 מילים לפחות.
 2. יצירה בתחום השירה, תהיה בהיקף של 36 שירים לפחות, או לחלופין
  באורך של 36 עמודים לפחות.
 3. היצירות תוגשנה מודפסות בלבד.
 4. שירה, רצוי להגיש מנוקדת.
פרס לעידוד פרסום היצירה בתחום ספרות ילדים/נוער

15,000 ש"ח

 1.  א. יצירה בתחום הסיפורת לילדים תהיה באורך של 25 עמודים
  לפחות.
   ב. יצירה בתחום הסיפורת לנוער תהיה באורך של 80 עמודים לפחות.
 2. יצירה בתחום השירה לילדים /נוער, תהיה בהיקף של 25 שירים
  לפחות או לחילופין באורך של 25 עמודים לפחות.
 3. היצירות תוגשנה מודפסות בלבד. שירה, רצוי להגיש מנוקדת.
  שירה, רצוי להגיש מנוקדת.
פרס ע"ש אמיתי נאמן לעידוד פרסום היצירה למלחין בתחום המוסיקה הפופולארית

15,000 ש"ח

 1. ניתן להגיש יצירות בכל סגנונות המוסיקה הפופולארית, בהם זמר
  עברי, ים -תיכוני, רוק, ג 'אז, חסידי, טראנס ועוד .
 2. היצירות, תוגשנה עם מילים או בלעדיהן, ובהיקף של 10 יצירות
  לפחות.
 3. היצירות תוגשנה על גבי תקליטור בלבד, בשלושה עותקים, במארז
  פלסטיק קשיח לכל עותק.
 4. לכל עותק יש לצרף את רשימת שמות היצירות הכלולות בתקליטור.
 5. הפרס מיועד למלחין בלבד. אם היצירה הזוכה כוללת תמליל, יש לציין
  את שם המחבר למרות שלמחבר לא יוענק פרס.
פרס ע"ש אמיתי נאמן לעידוד פרסום היצירה למחבר בתחום המוסיקה הפופולארית

15,000 ש"ח

 1. תמלילי הפזמונים יוגשו בהיקף של 10 יצירות לפחות.
 2. היצירות תוגשנה מודפסות בלבד בשלושה עותקים נפרדים וכרוכים.
 3. הפרס מיועד למחבר בלבד . אם היצירה הזוכה כוללת לחן, יש לציין
  את שם המלחין למרות שלמלחין לא יוענק פרס.
פרס לעידוד פרסום היצירה ליצירה בתחום המוסיקה הקונצרטית

15,000

 1. היצירה תהיה באורך של 10 דקות לפחות.
 2. פרטיטורות, יש להגיש באופן קריא וברור בשלושה עותקים נפרדים
  וכרוכים  (ניתן לצרף תקליטור לכל עותק).
 3. הפרס מיועד למלחין בלבד. אם היצירה הזוכה כוללת תמליל, יש לציין
  את שם המחבר, למרות שלמחבר לא יוענק פרס.
   


תנאים להשתתפות

תנאים אלו רלוונטיים לכל סוגי הפרסים בקטגוריית פרס אקו "ם לעידוד פרסום היצירה .
לתשומת לבך , אי עמידה באחד או יותר מן התנאים המפורטים להלן , תגרום
לפסילת השתתפותך בתחרות , אף אם יתברר הדבר לאחר הזכייה .
 

 1. חברות באקו"ם, הינה תנאי בסיסי להשתתפות בתחרות זו.

 2. היצירה תוגש במלואה ולא באופן חלקי.

 3. היצירה לא פורסמה ולא בוצעה, לא בשלמותה ולא בחלקה, ולא תחת כל כותר
  אחר, בכל מדיום שהוא, לרבות אינטרנט, עיתונות וכיוצא בזה, בארץ ובעולם, לפני
  הגשתה לתחרות ועד למועד פרסום תוצאות התחרות.

 4. היצירה לא הוגשה לתחרות פרסים כלשהי, וכל זאת, ממועד הגשת היצירה ועד
  לפרסום תוצאות התחרות.

 5.  1.יצירות המוגשות לתחרות, בתחום הסיפורת והשירה אינן חייבות להיות כתובות
   במקורן בשפה העברית, אך חייבות להיות מתורגמות לשפה העברית. הפרס יוענק
   ליוצר המקורי ולא למתרגם.
   2.פרס בתחום זה יוענק למתרגם רק במקרה של תרגום יצירה שהיא נחלת הכלל.

 6. יצירות הכוללות מוסיקה ותמליל, לא יוכלו לזכות בפרס גם על המילים וגם על הלחן.

 7. יש להגיש שלושה עותקים כרוכים בצירוף טופס הגשת המועמדות.
  טופס עידוד פרסום היצירה

 8. תקליטורים יוגשו במארז פלסטיק קשיח (לא מעטפה) בלבד. חומרי דפוס(כתבי יד)
  יוגשו מודפסים, קריאים וכרוכים בלבד. יצירות שלא תעמודנה בתנאים אלו תפסלנה.

 9. במקרה ומצורף לפרטיטורה טקסט, יש לצרפו בנפרד לכל עותק. ניתן לצרף לכל
  עותק תקליטור.

 10. התאריך האחרון להגשת מועמדות 2.10.11

 

<--break->

פרסי אקו"ם ליצירה המוגשת בעילום שם

קטגוריית פרס אקו"ם ליצירות המוגשות בעילום שם היא הוותיקה מכולן ונועדה
לסייע ליצירות חדשות להגיע מן המגירה אל שולחן העורך ואל אולמות הקונצרטים.
עיקר ייחודה נעוץ בעובדה, כי היוצר, בין אם הוא יוצר חדש או ותיק, נהנה מאנונימיות
לכל אורכו של תהליך בחירת היצירה הזוכה.
  

פרס ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום הסיפורת

15,000 ש"ח

 1. היצירה (רומן או קובץ סיפורים קצרים) תהיה באורך של 35,000
  מילים לפחות.
 2. היצירה תוגש בדפוס בלבד.
 3. את היצירה יש להגיש בשלושה עותקים כרוכים כל אחד בנפרד.
פרס ע"ש נתן יונתן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום השירה

15,000 ש"ח

 1. היצירה תהיה בהיקף של 36 שירים לפחות או לחילופין 36 עמודים.
 2. את היצירה יש להגיש בדפוס בלבד (רצוי להגיש מנוקדת) .
 3. את היצירה יש להגיש בשלושה עותקים כרוכים כל אחד בנפרד.
פרס ליצירה המוגשת בעילום שם לתזמורת (עם או בלי סולן)/ להרכב קאמרי/ לכלי יחיד (עם או בלי קול)/ למקהלה

15,000 ש"ח

 1. היצירה תהיה באורך של עשר דקות לפחות.
 2. יש להגיש פרטיטורות בפורמט קריא וברור וכרוכות בלבד.
  (ניתן לצרף תקליטור)
 3. הפרס מיועד למלחין בלבד. אם היצירה הזוכה כוללת תמליל, יש לציין
  את שם המחבר, למרות שלמחבר לא יוענק פרס.


תנאים להשתתפות

תנאים אלו רלוונטיים לכל סוגי הפרסים בקטגוריית פרס אקו "ם ליצירות המוגשות
בעילום שם .
לתשומת לבך , אי עמידה באחד או יותר מן התנאים המפורטים להלן , תגרום
לפסילת השתתפותך בתחרות , אף אם יתברר הדבר לאחר הזכייה .

 1. חברות באקו"ם, הינה תנאי בסיסי להשתתפות בתחרות זו.

 2. היצירה תוגש במלואה ולא באופן חלקי.

 3. היצירה לא פורסמה ולא בוצעה, לא בשלמותה ולא בחלקה, ולא תחת כל כותר
  אחר, בכל מדיום שהוא, לרבות אינטרנט, עיתונות וכיוצא בזה, בארץ ובעולם, לפני
  הגשתה לתחרות ועד למועד פרסום תוצאות התחרות.

 4.  1.יצירות המוגשות לתחרות, בתחום הסיפורת והשירה אינן חייבות להיות כתובות
   במקורן בשפה העברית, אך חייבות להיות מתורגמות לשפה העברית. הפרס יוענק
   ליוצר המקורי ולא למתרגם.
   2.פרס בתחום זה יוענק למתרגם רק במקרה של תרגום יצירה שהיא נחלת הכלל.
  <--break->

 5. היצירה לא חוברה על פי הזמנה של אדם או מוסד.

 6. היצירה לא הוגשה לתחרות פרסים כלשהי, וכל זאת, ממועד הגשת היצירה ועד
  לפרסום תוצאות התחרות.

 7. היוצר יגיש שלושה עותקים כרוכים בצירוף טופס הגשת המועמדות.
  במידה ומצורף טקסט לפרטיטורה יש לצרפו בנפרד לכל עותק. כמו כן, ניתן לצרף תקליטור לכל עותק.
  טופס יצירה המוגשת בעילום שם

 8. יש להקפיד שלא לציין את שם היוצר על עותקי היצירה עצמה, אלא רק את סימן ההיכר,
  לפי ההנחיות המפורטות בטופס הגשת המועמדות

 9. התאריך האחרון להגשת מועמדות 2.10.11


<--break->

פרס ע "ש מנחם אבידום על הישג השנה בתחום המוסיקה הקונצרטית

פרס זה מוענק ליצירה בולטת בתחום המוסיקה הקונצרטית , שבוצעה במהלך
השנה . אקו "ם , מזמינה את היוצרים להגיש מועמדותם לפרס זה ולזכות בהכרה
נרחבת .
 

 

פרס ע"ש מנחם אבידום על הישג השנה בתחום המוסיקה הקונצרטית

15,000 ש"ח

הפרס יוענק למלחין של יצירה שבוצעה בתחום המוסיקה הקונצרטית -
סימפונית , הקאמרית , הקולית או האלקטרו -אקוסטית , או האופראית * .
*ביצירה אופראית , יוענק ויחולק הפרס באופן שווה בין מחבר הליברית
לבין המלחין .

 


תנאים להשתתפות
:

לתשומת לבך , אי עמידה באחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן , תגרום לפסילת
השתתפותך בתחרות , אף אם יתברר הדבר לאחר הזכייה .

 1. חברות באקו"ם, הינה תנאי בסיסי להשתתפות בתחרות זו.
 2. היצירה שתוגש תהיה ישראלית מקורית.
 3. היצירה יצאה לאור או בוצעה לראשונה במהלך שנת תשע"א (מספטמבר 2010
  ועד ספטמבר 2011).
 4. על גבי טופס הגשת המועמדות חובה לציין את תאריך ביצוע היצירה, מקום הביצוע.
  וכן לצרף אסמכתה המעידה על כך (תוכניית המופע) לטופס הגשת המועמדות
  בלבד.
 5. הפרס יוענק על הישג השנה ויינתן בעד יצירה יחידה.
 6. היוצר, יגיש שלושה עותקים מהפרטיטורה, מודפסים וכרוכים כל עותק בנפרד,
  בצירוף טופס הגשת המועמדות. (ראה טופס הישג השנה מוסיקה קונצרטית).
 7. במקרה בו לפרטיטורה מצורף טקסט ו/ או תקליטור, יש לצרפם בנפרד לכל
  עותק.
 8. הפרטיטורות חייבות להיות קריאות וברורות.
 9. התאריך האחרון להגשת מועמדות  2.10.2011
   

<--break->

פרס חיצוני ע "ש אהרון גפן לתמיכה בהפקת אלבום


פרס זה , נועד לסייע לחברי אקו"ם (יוצרים בלבד), להוציא לאור אלבום הנמצא
בשלבי הפקה סופיים .
 

פרס חיצוני ע"ש אהרון גפן לתמיכה בהפקת אלבום

20,000 ש"ח

הפרס יוענק ליוצר העיקרי בלבד, החתום על לפחות 80% מן היצירות
באלבום. במקרה שיש יוצרים נלווים נוספים, יש לציין את שמם על גבי
טופס הגשת המועמדות לקבלת הפרס, למרות שלא יזכו בפרס.

 

תנאים להשתתפות :

לתשומת לבך, אי עמידה באחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן, תגרום לפסילת
השתתפותך בתחרות, אף אם יתברר הדבר לאחר הזכייה.

 1. חברות באקו"ם, הינה תנאי בסיסי להשתתפות בתחרות זו.
 2. ניתן להגיש אלבום הכולל יצירות בכל סגנונות המוסיקה הפופולארית.
 3. כל המילים והלחנים באלבום חייבים להיות מקוריים וכתובים בשפה העברית בלבד.
 4. האלבום יכלול לפחות 10 יצירות.
 5. האלבום יוגש במלואו בשלבי הפקה סופיים בלבד (סקיצות או דמו לא יתקבלו).
 6. לא ניתן להגיש למועמדות אלבום ו/ או חלקים ממנו שהוגשו לתחרות פרסים
  כלשהי, וכל זאת, ממועד הגשת היצירה ועד לפרסום תוצאות התחרות.
 7. האלבום יוגש על גבי תקליטור בלבד, בשלושה עותקים, במארז פלסטיק קשיח לכל
  עותק, בצירוף טופס הגשת מועמדות (ראה טופס תמיכה בהפקת אלבום).
 8. לכל עותק יש לצרף את רשימת היצירות הכלולות באלבום.
 9. התאריך האחרון להגשת מועמדות  2.10.11
   

<--break->

פרסי השופטים על הישגי השנה


פרסי השופטים, מציינים הישג מיוחד ומצוינות, במטרה להדגיש את איכויותיהן של
יצירות שפורסמו במהלך השנה בקטגוריות שונות בתחום הזמר העברי. הזוכים
בפרסים אלו, נבחרים על -ידי חבר השופטים מבלי שניתן להגיש אליהם מועמדות.

 

 

 

פרס ע"ש מרדכי זעירא על הישגי השנה

15,000 ש"ח

יוענקו שלושה פרסים:
 1. למלחין
 2. למחבר
 3. למעבד (התנאי לזכייה בקטגוריה זו הוא קבלת רשות עיבוד מהמלחין המקורי)
פרס ע"ש משה וילנסקי על הישג השנה לשיר

15,000 ש"ח

הפרס יוענק ויחולק באופן שווה בין מחבר המילים, המלחין, המעבד
(זאת, בתנאי שקיבל רשות עיבוד מהמלחין המקורי) והאמן המבצע *.

*הפרס יוענק לאמן המבצע , גם אם אינו חבר באקו"ם .
פרס ע"ש עוזי חיטמן על הישג השנה לתגלית

15,000 ש"ח

הפרס יוענק למלחין ו/ או למחבר שהתבלט בייחודיותו בתחום פעילותו.
פרס על הישג מיוחד בתחום הזמר החסידי

15,000

הפרס יוענק למלחין ו/ או למחבר שהתבלט בייחודיותו בתחום הזמר
החסידי *.

*הזוכה ייבחר על -ידי ועדת שיפוט מיוחדת.

 

 

תנאים להשתתפות :

לתשומת לבך , אי עמידה באחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן , תגרום לפסילת
הזכייה , אף אם יתברר הדבר לאחריה .

 1. פרסים אלו יוענקו לחברי אקו"ם בלבד, למעט הפרס המעונק על הישג השנה
  לשיר, עליו לא חלה הגבלה זו.
 2. היצירות הזוכות תהיינה ישראליות מקוריות.
 3. פרסים אלו יוענקו על -פי בחירת ועדות השיפוט.
 4. יוצר, לא יוכל לזכות ביותר מפרס אחד, למעט מקרה בו היוצר הוא חלק מקבוצה.

 

<--break->

פרס לפסקול מקורי של יצירה אודיו -ויזואלית (DVD) לילדים


פרס זה יוענק ליצירה מוסיקלית מקורית ובולטת, שנכתבה במיוחד כפסקול מקורי
ליצירה אודיו -ויזואלית (DVD) לילדים. 

 

פרס על הישג השנה מיוחד לפסקול של יצירה אודיו - ויזואלית לילדים
15,000 ש"ח
הפרס יוענק למלחין ו/ או למחבר שחיבר/ו לפחות %80 מהלחנים ו/ או המילים של היצירות בפסקול היצירה האודיו-ויזואלית.

 

תנאים להשתתפות :

לתשומת לבך, אי עמידה באחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן, תגרום לפסילת
הזכייה, אף אם יתברר הדבר לאחריה.

 1.  פרס זה יוענק לחברי אקו"ם בלבד.
 2. היצירה הזוכה, תהיה ישראלית מקורית שנכתבה במיוחד עבור המוצר האודיו -
  ויזואלי (DVD) לילדים.
 3. הפרס יוענק למלחין ו/ או למחבר שחיבר/ו לפחות %80 מהלחנים ו/ או המילים של
  היצירות בפסקול היצירה האודיו- ויזואלית.
 4. הפרס לא יוענק עבור תסריט.
 5. הזוכה בפרס זה יבחר על- ידי ועדת שיפוט מיוחדת
 6. את ה- DVD יש להגיש בשלושה עותקים נפרדים , בעטיפתו המקורית בצירוף
  טופס הגשת מועמדות.
 7. התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא ה- 2.10.11
 8. טופס יצירה אודיו ויזואלית.
   

<--break->

פרסי אקו "ם על מפעל חיים

פרס אקו"ם על מפעל חיים, הוא אחד הפרסים החשובים והיוקרתיים בישראל
בתחום היצירה. הפרס נועד להכיר בחשיבותו הקנונית של היוצר בתרבות
הישראלית, ולהביע את הוקרת אקו"ם על מכלול יצירתו במהלך השנים.
 

פרס ע"ש יהודה עמיחי על מפעל חיים, לסופר או למשורר

35,000 ש"ח

פרס ע"ש אהוד מנור על מפעל חיים, למחבר בתחום הזמר העברי

35,000 ש"ח

פרס ע"ש נעמי שמר על מפעל חיים, למלחין בתחום הזמר העברי

35,000

פרס ע"ש פאול בן חיים על מפעל חיים, למלחין בתחום המוסיקה הקונצרטית

35,000
 

 

תנאים להשתתפות :

לתשומת לבך, אי עמידה באחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן, תגרום לפסילת
הזכייה, אף אם יתברר הדבר לאחריה.

 1. חברות באקו"ם, הינה תנאי בסיסי להשתתפות בתחרות זו.
 2. יוצר, יהיה זכאי לפרס זה פעם אחת ויחידה במהלך חייו.
 3. יוצר, רשאי להגיש המלצה בשם עצמו.
 4. אין לצרף חומרי רקע/ עזר מכל סוג שהוא להמלצה. אי עמידה בתנאי זה תביא
  לפסילת ההמלצה.
 5. ההמלצה תוגש, מנומקת בכתב, (על גבי טופס ההמלצה בלבד טופס מפעל חיים),
  תוך ציון שם הפרס על מפעל חיים שבעבורו מוגשת ההמלצה. בכל מקרה
  שהוא, ועדת השיפוט רשאית לבחור זוכה שלא הוגשה עבורו המלצה.
 6. התאריך האחרון להגשת ההמלצות 2.10.11


הערה: למרות האמור לעיל, רשאי חבר השופטים בתחום הזמר העברי, לבחור
ביוצר שאינו מחבר או מלחין מובהק.

 


<--break->

פרס אקו "ם : טפסי הגשת המועמדות


לפניך קישורים לטפסי הגשת המועמדות לפרסים הבאים :

 1. פרס לעידוד פרסום היצירה
 2. פרס ליצירה המוגשת בעילום שם
 3. פרס ע"ש מנחם אבידום על הישג השנה ליצירה בתחום המוסיקה הקונצרטית
 4. פרס חיצוני ע"ש אהרון גפן לתמיכה בהפקת אלבום
 5. פרס לפסקול מקורי ליצירה אודיו ויזואלית 
 6. טופס המלצה לפרס על מפעל חיים


הנחיות כלליות :

 1. הטופס הינו אישי. נא להקפיד על כתב ברור. בסיום מילוי הטופס יש לוודא כי הפרטים שמולאו נכונים
  וברורים, לחתום במקום המיועד לכך ולמלא תאריך וחתימה.
 2. ניתן להגיש מועמדות לפרס אחד בלבד בקטגוריה אחת בלבד.
 3. את הטופס יש לצרף בעותק אחד למעטפה הכוללת את שלושת עותקי היצירה המוגשים לתחרות.
 4. לתשומת לבך, טופס מועמדות שלא ימולא כנדרש ובמלואו יביא לפסילת השתתפותך בתחרות
 5. להזכירך! עליך לשמור עותק מיצירתך, שכן חומר הנשלח לתחרות לא יוחזר בשום מקרה.
    


 


2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם