חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > משתמשי מוסיקה > רישיונותהשמעה פומבית > רישיון מוסיקה עבור חדרי כושר t005

רישיון מוסיקה עבור חדרי כושר T005

תעריף אקו"ם חדרי כושר 


השמעת מוסיקת רקע מרפרטואר אקו"ם בשטחים הציבוריים הפתוחים באמצעי השמעה מכניים בלבד: דיסקים, קלטות, רדיו, טלוויזיה וכדומה – לא כולל חוגים

 

תעריף 2017


 

 

שטח השמעה במ"ר

הסכום לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ)

100

1,641

200-101

2,462

250-201

3,061 

300-251

3,829

350-301

4,806

450-351

5,991

451-500

6,147 

מעל 501 

180.38 לכל 100 מ'ר נוספים וחלק יחסי ממנו 

 

 

לקוח אשר השנה הנוכחית היא השנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף - לשנה הראשונה בלבד.
ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים בסמוך לפתיחת העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.

 

 הבהרות

 

פעילות שנתית עונתית תחויב באופן יחסי לחודשי הפעילות, אך לא פחות מ-50% משיעור התמלוגים הרלוונטי


השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו"ם במסגרת חוגים 

תדירות הפעילות

הסכום לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ)

יום בשבוע

1,081

יומיים בשבוע

1,615

שלושה ימים בשבוע

2,188

ארבעה ימים בשבוע

2,683

חמישה ימים בשבוע

3,204

שישה ימים בשבוע

3,842

שבעה ימים בשבוע

4,480הבהרות

פעילות שנתית עונתית תחויב באופן יחסי לחודשי הפעילות, אך לא פחות מ-50% משיעור התמלוגים הרלוונטי.

 

תנאי רישיון לדוגמא - מוסיקה בבתי עסק - יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 


 

 

תעריף אקו"ם - תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין. 
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם