חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > content > הקרן לקידום היצירה הישראלית נהלי עבודה וקריטריונים

הקרן לקידום היצירה הישראלית - נהלי עבודה וקריטריונים

נהלי עבודה וקריטריונים1. רשאי להגיש בקשה לתמיכה:

מי שהחל בביצוע פרוייקט התואם את חזון ומטרות הקרן, השלים לפחות שליש ממנו והציג תקציב מתוכנןולוח זמנים לסיום ולביצוע הפרויקט. לוח זמנים זה לא יעלה על 18 חודשים. 

 

2. נוהל הגשת בקשות לתמיכה: 

א. כל מבקש תמיכה (בעל זכות) רשאי לפנות בבקשה לקבלת מענק אחת לשנתיים. (לא ניתן להגיש בקשת תמיכה נוספת עבור פרוייקט שנתמך בעבר על ידי הקרן).

ב. בקשות הסיוע יוגשו על גבי טופס רשמי (מצורף) ויצורפו להן המסמכים הנדרשים.

ג. יוצר לא יוכל להגיש בקשה למועמדות לפרס אקו"ם בתחום עידוד פרסום היצירה/עילום שם ולקרן לקידום היצירה הישראלית בגין אותה היצירה.


3. התחייבויות מבקש התמיכה:

א. המבקש יתחייב בכתב על לוח זמנים להשלמת הפרויקט. במקרה של אי עמידה בתנאי התמיכה, יוחזרו לאקו"ם סכומי המענק בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. במידת הצורך יקוזז ההחזר מתמלוגיו.

ב. המבקש יתחייב לדווח ולעדכן את אקו"ם על שלבי התקדמות הפרוייקט, לרבות העברת עותקים ואסמכתאות לקיום הפרוייקט, בהתאם לדרישת אקו"ם.


4.  מקבל התמיכה יאזכר את דבר מתן החסות בפרסומיו/בעת ביצוע הפרוייקט כדלקמן:

"הוצאת/הפקת ה __________________ הינה בסיוע הקרן של אקו"ם לקידום, עידוד ותמיכה ביוצר וביצירה הישראלית". לצד משפט זה יש להוסיף את הלוגו של אקו"ם, כפי שיקבע ע"י נציגי הוועדה.


5. סכומי התמיכה:

סכום התמיכה למבקש הוא עד עשרת אלפים ₪ בהתאם להחלטות הוועדה. סכום זה הוא ברוטו וממנו ינוכה מס כחוק.


6. התכנסות הוועדה והחלטות:

א. הוועדה תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים לדון בבקשות.

 

ב. החלטות הוועדה על גובה המענק הינם שקלול של הקריטריונים הבאים:

    1) מספר שנות ותק באקו"ם של מגיש/ת הבקשה.

    2) גובה התמלוגים בשלוש השנים האחרונות של מגיש/ת הבקשה.

    3) תרומת הפרויקט לקידום מעמדה של המוזיקה או הספרות בישראל.

   4) במקרה של גופים התומכים ביצירות של חברי אקו"ם - יילקחו בחשבון, פועלו האמנותי של היוצר/ת לכבודו עורכים מחווה, היקף הפקת הפרויקט ומורכבתו.

 

ג. הוועדה תיידע את המבקשים על החלטתה בעניינם בדוא"ל או בדואר, על הוועדה לא חלה חובת הנמקהעל החלטותיה.

 


 7. ייזום פרויקטים למימוש חזון הקרן      

הוועדה תיזום פרויקטים למימוש חזון הקרן כגון: הענקת מלגות ליוצרים צעירים בתחילת דרכם,ערבי הוקרה ליוצרים וותיקים, ערבי זמר, ספרות, שירה ומוסיקה קונצרטית, פסטיבלים (תחרויות כתיבה) ועוד.

 

8.  אקו"ם והקהילה - מתן סיוע לפרויקטים חברתיים
קריטריונים לתמיכה בפרויקטים התורמים לקהילה: 
   

           
א. הפרויקט הנתמך יהיה בתחום המוסיקה או הספרות הישראלית.

ב. התמיכה תינתן לגוף (עמותה/חברה בע"מ) שקיים ופעיל בקהילה לפחות שלוש שנים. הגוף מוכר כמוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה וקיבל אישור לעניין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) מותנה בהצגת מסמכי עמותה/חברה בע"מ פורמליים בתוקף. יש להציג: אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 תקף לשנת המס בה מתקבלת התמיכה, אישור ניהול ספרים תקין, אישור ניכוי מס במקור. כמו כן,כנגד התמיכה הכספית יגיש הגוף חשבונית/ קבלה אשר מוטבע עליה "מוכר לעניין ס' 46 לפקודה.

ג. גופים שלא קיבלו תרומה מקרן לקידום היצירה הישראלית במשך שלוש שנים רצופות.

ד. הגוף מקבל הסיוע יאזכר את דבר מתן החסות בהתאם לאופי הפרויקט לצד לוגו אקו"ם באופן בולט.

 

קרן הטיפוח תעודד פרויקטים בקהילה על פי הנהלים הבאים:         

א. הקרן תתמוך בחמישה פרויקטים בשנה לכל היותר.

ב. גובה תמיכה מרבי יעמוד על סך 5000 ₪.

ג. גובה המענק יקבע על פי היקף הפרויקט ומורכבותו.


בשל היקף הפניות הרבות לקרן הטיפוח, אין הקרן מתחייבת להיענות לבקשה של כל פונה, גם אם עמד בכל הקריטריונים, האישורים והמסמכים המבוקשים.

  

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם