חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה
Printer-friendly version

 

תמצית תנאי הממונה (מעודכן, נובמבר 2016) נוסח לחבר 

 

תמצית תנאי ההיתר שניתן לאקו"ם (נוסח לחבר)

אקו"ם בע"מ – אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל (להלן: "אקו"ם") היא תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים, העוסק במתן הרשאות לשימושים ביצירות, גביית תמלוגים בגין שימושים אלה והעברת התמלוגים לבעלי זכויות היוצרים. אקו"ם מנהלת את זכויות היוצרים של חבריה היוצרים, אשר העבירו אליה את זכויות היוצרים שלהם.פעילותה של אקו"ם כפופה להוראות שונות שניתנו לה על ידי הממונה על ההגבלים עסקיים. תנאים אלה מטילים על אקו"ם חובות שונות ומקנים לך, חבר אקו"ם, זכויות שונות. לנוחותך, מובאת בפנייה זו תמצית של עיקר התנאים הרלוונטיים עבורך. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקציר זה לבין התנאים החלים על פעילותה של אקו"ם - ייגברו התנאים שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים כפי שהם במועד הרלוונטי.שימת ליבך לכך שבמשך הזמן עשויים לחול שינויים בתנאים. ניתן לעיין בנוסח מלא של התנאים החלים על אקו"ם באתר אקו"ם בכתובת : www.acum.org.il 

 

פעילויות אקו"ם בניהול זכויות היוצרים

בהתאם לתנאים, הותר לאקו"ם לעסוק בניהול זכויות היוצרים של חבריה. ניהול זה כולל הענקת רשיונות שימוש ביצירה (רישיונות גורפים או רישיונות פרטניים), דרישת תמלוגים וגבייתם (דמי רשיון) ממי שרשיון מוענק לו, קבלת דיווח על השימוש ביצירה, חלוקת התמלוגים בין החברים ואכיפת זכויות היוצרים. סעיף 4.8 לתנאים קובע כי אקו"ם רשאית לקבל מחבריה הסכמה מראש להענקת רישיונות פרטניים בשמם ובלבד שהסכמה זו תהיה ניתנת לשינוי בכל זמן, לא תהייה גורפת ותינתן לכל סוג שימוש. במקרה בו לא התקבלה עמדת היוצר תוך 30 ימים ממועד פנייתה של אקו"ם ליוצר, יראו את היוצר כמסכים לכך שאקו"ם תעניק רישיונות פרטניים ביצירותיו. החלטת היוצר לחזור בו מהסכמתו תיכנס לתוקפה בתוך 14 יום.

 

חלוקת התמלוגים

אקו"ם תחלק לך את התמלוגים באופן התואם את היקף ואופי השימוש בפועל ביצירותיך, לרבות על דרך המדגם. אקו"ם לא תפלה בין חבריה בקביעת הקריטריונים לקביעת היקף השימוש ומפתח חלוקת התמלוגים. הקריטריונים לקביעת היקף השימוש ומפתח חלוקת התמלוגים יהיו שקופים ויפורסמו באתר האינטרנט של אקו"ם, וזאת בלשון ברורה ושווה לכל נפש. אחת לשנה תעמיד אקו"ם לרשותך מידע מרוכז ביחס לסכום התמלוגים ששילמה לך אקו"ם בשנה הקודמת לפי כל סוג של שימוש; סכום הכספים שנוכו בגין חלקך בהוצאות אקו"ם; וסכום הכספים שמיוחסים לך אך טרם חולקו, ככל שקיימים. בנוסף, אקו"ם תערוך דו"ח פנימי שנתי, אשר יועמד לרשותך בכפוף לחתימתך על כתב סודיות, ואשר יכלול דו"חות כספיים ונתונים אחרים כפי שמפורט בתנאים.  

החברות באקו"ם

החברות תהא פתוחה בפני כל יוצר שהוא אזרח או תושב קבע בישראל אשר היצירה שלו פורסמה ברבים או הוצאה לאור, ליורשיו, לאדם אליו העביר היוצר את זכויות היוצרים שלו, ולמו"ל של מוסיקה שיביע את רצונו להצטרף לאקו"ם.

 

החרגת זכויות

מאקו"םאקו"ם רשאית לקבל את הבעלות בזכויות היוצרים ביצירותיך לצורך ניהולן כמתואר לעיל. יחד עם זאת, ההסדר מאפשר לך לשמר בידיך, חלק מזכויות היוצרים, והכל כמתואר להלן: 

 הנך רשאי בכל עת, להודיע לאקו"ם על רצונך להחריג כלל או חלק מזכויות היוצרים שלך מניהולה של אקו"ם, ובלבד שכל היוצרים חברי אקו"ם שהינם בעלי זכות ביצירות אליהן מתייחסת הודעתך זו, החריגו אף הם את זכויותיהם באותן יצירות.

 במידה ותבחר להחריג רק חלק מהשימושים ביצירות המוחרגות, תוכל לעשות כן בהתאם לקטגוריות המוגדרות בתנאים, ובהתאם להן בלבד.

.• הודעת ההחרגה תיכנס לתוקפה בתוך 30 יום מיום קבלתה על ידי אקו"ם, ולא פחות מ- 15 יום מיום פרסומה באתר האינטרנט של אקו"ם.

 התנאים מבהירים כי אקו"ם לא תמנע, תגביל או תתערב בכל דרך שהיא בזכותך לממש את מנגנון החרגת הזכויות, כמתואר לעיל, והכל בין אם ברצונך לנהל את זכויותיך לבד, ובין אם ברצונך לנהל את זכויותיך באמצעות אדם או תאגיד אחר.

 

התקשרות ישירה עם משתמש

הנך רשאי להעניק רשיון שימוש בכלל זכויות היוצרים שלך או בחלקן, אף מבלי לעשות שימוש במנגנון החרגת הזכויות. במילים אחרות, ההסדר מתיר לך להעניק רשיונות ללא תיווכה של אקו"ם, וזאת בזמן שזכות היוצרים הרלוונטית מצויה בידי אקו"ם. אקו"ם העניקה ו/או תעניק לך רשיון המאפשר לערוך התקשרויות כמפורט לעיל. לחבריה החדשים תעניק אקו"ם את הרישיון במועד הצטרפותם לאקו"ם.

 תנאי להענקת רישיון ישיר למשתמש הוא שהרישיון ייינתן  טרם השימוש ביצירה. כניסתו לתוקף היא מתן הודעה בכתב לאקו"ם.

 את הרישיון להענקת רשיונות כאמור אתה רשאי להעביר או להמחות לצדדים שלישיים כלשהם.

 מובהר כי אינך רשאי להעניק רשיון בלעדי למשתמש כלשהו.

 אקו"ם תעניק רישיון פרטני לשימוש ביצירה אחת או במספר יצירות ספציפיות שלך (להבדיל מרישיון גורף) אם קיבלה ממך הסכמה מראש או פנתה אליך בעניין ולא התקבלה עמדתך בתוך 30 ימים. באם תחליט לחזור בך מהסכמתך זו, החלטתך תיכנס לתוקפה תוך 14 יום.

 

פרישה מאקו"ם

הנך רשאי להודיע בכל עת על פרישתך מאקו"ם.

 הודעת פרישה מאקו"ם תכנס לתוקפה בתוך 30 יום מיום קבלתה ע"י אקו"ם, ולא פחות מ- 15 יום מיום פרסומה באתר האינטרנט של אקו"ם.

 ככל שתפרוש מאקו"ם, או שתחריג ממנה זכויות, תמשיך להיות זכאי לתמלוגים עבור שימוש ביצירותיך עד ליום הפרישה או ההחרגה בפועל.

 הודעתך על פרישה מאקו"ם או החרגת הזכויות, לא תיגרע מהיקפו של רשיון שימוש שניתן על ידי אקו"ם למשתמש מסוים לפני מועד מסירת ההודעה על ידך, ורשיון זה ימשיך להקיף את מלוא היצירות שהיו כלולות בו מלכתחילה, וזאת עד תום תוקפו של אותו רשיון או עד ליום 31 בדצמבר של השנה בה הודעת על פרישתך/ החרגת הזכויות לפי המוקדם (ובלבד שעשית כן עד ל- 30 בנובמבר אותה שנה). במקרה שכזה לא תוכל לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רשיון תקף שבידו. מובן כי תהיה זכאי לחלקך היחסי מתוך דמי הרשיון שנגבו בגין רשיונות שימוש אלה.

 החל ממועד הודעת הפרישה או ההחרגה ועד תום מועד זכאותך לתמלוגים כאמור לעיל, או עד למועד פרישתך או ההחרגה בפועל, המאוחר מבין השניים, לא תשנה אקו"ם את אופן חישוב התמלוגים להם הנך זכאי, ולא תשנה את הזכויות הצמודות למנייתך, אלא ככל ששינויים אלה יחולו על כל חברי אקו"ם.

 במקרה של יצירה ששולבה ביצירת אודיו או אודיו-ויזואלית, לא תמנע הודעת הפרישה או ההחרגה את השימוש ביצירה (ובלבד שלמשתמש רשיון שימוש מאקו"ם). מובן, כי גם במקרה זה תהיה זכאי לחלקך היחסי מתוך דמי הרשיון שנגבו בגין רשיונות שימוש אלה.

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם