חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > content > תנאי הממונה המלאים תנאים קבועים לפעילותה של אקו"ם

תנאי הממונה המלאים - תנאים קבועים לפעילותה של אקו"ם

תנאים קבועים לפעילותה של אקו"ם

1.  הגדרות

"אגודות אחיות" – כל אחת מהאגודות, או החברות, בארצות אחרות, שמטרותיהן דומות לאלה של אקו"ם, ושאיתן אקו"ם קשורה בהסכמי ייצוג מזמן לזמן;

"אדם" – כמשמעותו בחוק הפרשנות, התשמ"ב – 1982;

"איגוד עסקי" – תאגיד שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו;

"אקו"ם" – אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ;

"בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים;

"בסיס נתונים" – מאגר מידע הכולל (1) רשימה מעודכנת של רפרטואר אקו"ם, תאריך פרסומה של כל יצירה ויצירה לראשונה, פירוט שמות בעלי זכויות היוצרים בכל יצירה ויצירה ותאריך הפטירה של בעלי זכויות היוצרים שנפטרו, והכל ככל שדווח לאקו"ם או הובא לידיעתה; (2) רשימה מעודכנת של כל חברי אקו"ם;

"החוק" – חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988;

"הטבעה או הקלטה" – הקלטת יצירה באמצעים ובטכנולוגיות הידועים כיום או שיפותחו בעתיד הכוללים הקלטת קול או הקלטת תמונות עם קול, לרבות שעתוקה, לרבות סינכרוניזציה (הקלטת יצירה בפס קול של יצירה אור קולית), ולרבות הקלטה או העתקה לצורך שידור לרבות כמשמעות המונחים "העתקה לצורך שידור" ו"העתקה זמנית" בסעיפים 25-26 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, למעט הסרטת יצירה ספרותית שעובדה לתסריט ולמעט הסרטת יצירה שחוברה במיוחד בעבור יצירה אור קולית;

"העמדה לרשות הציבור" – על פי הגדרתו בסעיף 15 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007;

"העתקה" – העתקת יצירה, במקורה או לאחר עיבוד ועריכה, שהודפסה ויצאה לאור במהדורה אחת לפחות, בצורה גרפית בכל דרך של דפוס, שעתוק ושכפול, למעט העתקת רומן או מחזה בשלמותם, קובץ של יצירות שכולן של אותו מחבר ו/או של יצירה מוסיקלית בשלמותה;

"השמעה פומבית או שידור" – ביצוע פומבי, שידור או העמדה לרשות הציבור של יצירה, לרבות השמעה פומבית, שידור או העמדה לרשות הציבור של יצירה כחלק מתוכן המועבר באמצעות תקשורת קווית, אלחוטית, דיגיטלית או אחרת, לרבות מתן שירותים אינטראקטיביים ו/או on demand וכל שירות דומה, לרבות באמצעות טלוויזיה, אינטרנט, טלפוניה או רט"ן, בין אם לבדה ובין באמצעות שילובה בחומר אודיו או אודיו-ויזואלי אחר, סינכרוניזציה, הקלטה לצורכי השמעה פומבית או שידור בלבד והקלטה לצורך שימור ארכיוני ותיעוד של חומר מושמע בפומבי או משודר;

"זכויות יוצרים" – זכות הביצוע הפומבי, זכות השידור, זכות ההקלטה, זכות ההעתקה, זכות ההעמדה לרשות הציבור, או מי מהן, וכן כל זכות יוצרים הנדרשת לשם מתן שירותים אינטראקטיביים ו/או on demand וכל שירות דומה לרבות באמצעות טלוויזיה, אינטרנט, רט"ן או טלפוניה – למטרות אלו בלבד;

"חברי אקו"ם" – בעל מניה באקו"ם בהתאם להוראות תקנון אקו"ם כפי שייקבע לאחר מועד כניסתו לתוקף של הסדר זה;

"יצירה" – יצירה מוסיקלית  או ספרותית לסוגיהן, או חלק מהן, אשר זכות מזכויות היוצרים בה מנוהלת על ידי אקו"ם, למעט יצירות דרמטיות ויצירות דרמטיות- מוסיקליות (דוגמת מחזות ואופרות המועלים על הבמה);

"מבקש" – אדם שפנה לאקו"ם בבקשה להעניק לו רישיון שימוש;

"מו"ל של מוסיקה" – כל מו"ל שהוא אזרח או תושב קבע בישראל אשר עיסוקו העיקרי הוא הוצאה לאור ו/או הפצה של מוסיקה ומילים מלוות מוסיקה של יוצרים;

"מיוצג" – יוצר או מו"ל, שאינו חבר אקו"ם, ושהתקשר עם אקו"ם בהסכם לפיו אקו"ם תהא רשאית להעניק רישיונות שימוש ביצירות שהוא הבעלים של זכויות היוצרים בהן;

"משתמש" – כל אדם העושה שימוש ביצירה או ביצירות;

"ניהול של זכויות יוצרים" – הענקת רישיונות שימוש ביצירה, דרישת דמי רישיון, קבלת דיווח על השימוש ביצירה, גביית דמי רישיון ממי שרישיון מוענק לו, חלוקת דמי רישיון בין החברים ואכיפת זכויות היוצרים, כולן או חלקן;

"פיצויים סטטוטוריים" – פיצויים ללא הוכחת נזק כמשמעות מונח זה בסעיף 56 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ו/או הדין שקדם לו, בהתאם להוראות תחולת הדין.

"רפרטואר אקו"ם" – כל היצירות שזכויות היוצרים של חברי אקו"ם בהן מנוהלות על ידי אקו"ם וכן כל היצירות שאקו"ם מוסמכת מזמן לזמן לאכוף את זכויות היוצרים בהן וזאת בין מכוח הסכמים עם אגודות אחיות ובין מכוח הסכמים אחרים;

"רישיונות שימוש" – רישיונות גורפים או פרטניים לשימוש ביצירות;

"רישיון גורף" – רישיון שימוש המתיר שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם, שאינו רישיון פרטני;

"רישיון פרטני" – רישיון הניתן למשתמש המעוניין בשימוש ביצירה אחת אשר בשמה או בשם יוצרה נקב או במספר יצירות אשר בשמן או בשם יוצריהן נקב, מתוך רפרטואר אקו"ם;

"שימוש ביצירה" – פעולה אשר עשייתה מחייבת על פי כל דין את הסכמת בעל זכות היוצרים, או שהיא מקימה על פי דין חובת תשלום תגמול לבעל זכות היוצרים או לאקו"ם. ואלה הם השימושים ביצירות: שידור והעמדה לרשות הציבור (לרבות באמצעות רדיו, אינטרנט, טלוויזיה, רט"ן או טלפוניה), מתן שירותים שונים לרבות מתן שירותים אינטראקטיביים ו/או on demand וכל שירות דומה (לרבות באמצעות טלוויזיה, אינטרנט, רט"ן או טלפוניה) השמעה פומבית, העתקת יצירות, הקלטה של יצירות, הסרטת יצירות, וכן כל שימוש אחר אותו התיר הממונה על הגבלים עסקיים;

"שירות חדש" – שימוש ביצירה אשר בגינו לא העניקה אקו"ם רישיון שימוש למשתמש כלשהו בעבר;

"שירות קרוב" – השירות הדומה והקרוב ביותר לשירות החדש.

2.      החברות באקו"ם

2.1   החברות באקו"ם תהא פתוחה בפני כל יוצר שהוא אזרח או תושב קבע בישראל אשר היצירה שלו פורסמה ברבים או הוצאה לאור, ליורשיו, לאדם אליו העביר היוצר את זכויות היוצרים שלו, בפני מו"ל של מוסיקה שיביע את רצונו להצטרף לאקו"ם;

2.2   חבר באקו"ם רשאי, בכל עת, להודיע על פרישתו מאקו"ם ומיוצג רשאי, בכל עת, להודיע על הפסקת ייצוגו על ידי אקו"ם (להלן: "הודעת הפרישה"). ההודעה תימסר לאקו"ם ותיכנס לתוקפה תוך 30 יום מיום קבלתה על ידי אקו"ם ובכל מקרה לא פחות מ-15 יום מיום פרסום פרטי הפרישה באתר האינטרנט של אקו"ם בהתאם להוראת סעיף 6.4 שלהלן. על חלוקת התמלוגים לאחר הודעת הפרישה יחולו הוראות סעיף 8 שלהלן.

2.3   בכפוף להוראות סעיף 8 להלן, חבר או מיוצג באקו"ם רשאי, בכל עת, למסור הודעה לאקו"ם על רצונו להחריג כלל או חלק מזכויות היוצרים שלו מניהולה של אקו"ם, בתנאי שנתקבלה הסכמתם של כל היוצרים באקו"ם שהם בעלי זכויות ביצירות אליהן מתייחסת ההודעה האמורה, ואף הם הודיעו לאקו"ם על רצונם להחריג את זכויותיהם בהתאם לאמור בסעיף זה. הודעת ההחרגה יכולה להתייחס לכל או לחלק מהשימושים ביצירות המוחרגות, אולם אם ההחרגה מתייחסת רק לחלק מהשימושים ביצירות המוחרגות, הודעת ההחרגה תהיה בהתאם לאחת החלופות שלהלן בשלמותן או על-פי כל צירוף של החלופות בשלמותן בלבד (להלן: "הודעת ההחרגה"):

2.3.1  החרגת הזכויות לשידור אודיו-ויזואלי, לרבות סינכרוניזציה והקלטה לצרכי שידור כאמור, ולרבות מתן שירותים אינטראקטיביים ו/או on demand וכל שירות דומה, לרבות באמצעות טלוויזיה, אינטרנט, טלפוניה או רט"ן.

2.3.2  החרגה של זכויות השידור באמצעי אודיו לרבות הקלטה לצרכי שידור כאמור, ולרבות מתן שירותים אינטראקטיביים ו/או on demand וכל שירות דומה, לרבות באמצעות רדיו, אינטרנט, טלפוניה או רט"ן.

2.3.3 החרגה של זכות ההעתקה. למען הסר ספק, יובהר כי החרגת זכות ההעתקה אינה כוללת את זכות ההעתקה לצרכי שידור.

2.3.4 החרגה של זכות ההטבעה ו/או ההקלטה. למען הסר ספק, יובהר כי החרגת זכות ההטבעה ו/או ההקלטה אינה כוללת את זכות ההטבעה ו/או ההקלטה לצרכי שידור.

הודעת ההחרגה תימסר לאקו"ם ותיכנס לתוקפה תוך 30 יום מיום קבלתה על ידי אקו"ם, ובכל מקרה לא פחות מ-15 יום מיום פרסום פרטי ההחרגה באתר האינטרנט של אקו"ם בהתאם להוראות סעיף 6.5 שלהלן. על חלוקת התמלוגים לאחר הודעת ההחרגה יחולו הוראות סעיף 8 שלהלן.

כל עוד לא נמסרה הודעת החרגה בהתאם לסעיף זה, זכויות ביצירות אשר הוחרגו מרפרטואר אקו"ם בהתאם לסעיף 2.2 לתנאי ההיתר הזמני של אקו"ם מיום 28 בדצמבר 2004, 4 בדצמבר 2005, 7 בדצמבר 2006 או 28 בנובמבר 2007 (להלן: "התנאים הקודמים"), ישובו ויכללו ברפרטואר אקו"ם; לעניין מתן רישיונות שימוש על-ידי חברי אקו"ם על בסיס החרגות שנעשו על-פי התנאים הקודמים, יראו כאילו נמסרה הודעה לאקו"ם לפי סעיף 2.5 לתנאים הקודמים.

לעניין סעיף זה, "יצירה" – לרבות המילים והלחן הנלווים אליה.

2.4   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תעניק אקו"ם לכל חבריה והמיוצגים רישיון, בנוסח שיובא לאישור על ידי הממונה, המאפשר לכל חבר ומיוצג להעניק רישיונות שלא באמצעות אקו"ם, לגבי כלל זכויות היוצרים שלו או חלקן או כל אחת מהן, לפי בחירתו (להלן: "רישיון להענקת רישיונות"). הענקת רישיונות, על פי ס"ק זה, לא תגרע באופן כלשהו מהעברת זכויות היוצרים לאקו"ם על ידי החבר או המיוצג ו/או מרישיונות שהוענקו או יוענקו על ידי אקו"ם על בסיס העברת זכויות היוצרים לידיה, ולא יוכל החבר או המיוצג להעניק רישיון בלעדי. לחברים חדשים אשר יצטרפו לאקו"ם החל מקבלת האישור, תעניק אקו"ם את הרישיון להענקת רישיונות בד בבד עם הצטרפותם לאקו"ם. הרישיון להענקת רישיונות ניתן יהיה להעברה או להמחאה מהחבר או המיוצג לצדדים שלישיים כלשהם. הענקת רישיון לפי סעיף זה תיכנס לתוקף עם מתן הודעה בכתב לאקו"ם.

 

3.  הפעולות המותרות לאקו"ם

3.1  אקו"ם רשאית להתקשר עם חבריה בהסכם לפיו, בכפוף לאמור בהסדר זה, מועברת לאקו"ם הבעלות בזכויות היוצרים ביצירות חבריה לצורך ניהולן, והיא רשאית לנהל זכויות יוצרים אלו;

3.2  אקו"ם רשאית להתקשר עם אגודות אחיות בהסכמים לא בלעדיים לניהול של זכויות היוצרים של אותן אגודות אחיות בישראל והיא רשאית לנהל זכויות יוצרים אלו. כמו כן רשאית אקו"ם להתקשר עם אגודות אחיות בהסכמים לא בלעדיים לניהול זכויות היוצרים שבידיה במדינות בהן פועלות האגודות האחיות.

3.3  אקו"ם רשאית להתקשר עם מיוצג בהסכם לא בלעדי לניהול זכויות יוצרים של אותו מיוצג, והיא רשאית לנהל זכויות יוצרים אלו;

3.4  כל פעולה של אקו"ם בתחום אחר מתחומי ניהול זכויות היוצרים, אינה כלולה בפעולות המותרות לפי הסדר זה, אלא ככל שהתירו לה בית הדין להגבלים עסקיים או הממונה על הגבלים עסקיים אחרת;

3.5  אקו"ם רשאית להעניק למשתמשים שירותי תיווך עבור שימוש ביצירות דרמטיות זרות וביצירות דרמטיות – מוסיקליות זרות, וזאת מכוח הסכמיה עם האגודות האחיות.

אין באמור בתנאים אלה כדי להקנות לאקו"ם, לחבריה, לאגודות אחיות או לכל אדם אחר זכויות כלשהן, לרבות זכויות יוצרים, שלא היו מוקנות להם על פי דין מלכתחילה;

 

4. פעולות אסורות

4.1 אקו"ם ו/או חבריה לא ימנעו, לא יגבילו ולא יתערבו, בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, בזכותו של חבר אקו"ם לממש את מנגנון הפרישה ו/או את מנגנון החרגת הזכויות ו/או את מנגנון הענקת הרישיונות והכל בין אם ברצונו של החבר לנהל את זכויותיו לבדו, ובין אם ברצונו לנהל את זכויותיו באמצעות אדם אחר;

4.2 אקו"ם לא תתקשר בהסכמים המאפשרים לה לנהל באופן בלעדי זכות מבין זכויות היוצרים באילו מבין היצירות הכלולות ברפרטואר של מי מבין האגודות האחיות בתוך גבולות מדינת ישראל; לעניין סעיף זה "בלעדיות" - לרבות כל הסדר המביא בפועל או בכוח לתוצאה של בלעדיות;

4.3  אקו"ם לא תסרב סירוב בלתי סביר להעניק רישיון שימוש למבקש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו את אקו"ם כמסרבת סירוב בלתי סביר, בין היתר, במקרים שלהלן:

4.3.1 סירוב למתן רישיון שימוש מקום בו הביע המבקש את נכונותו לקבל על עצמו את התנאים ואת המחיר על פיהם התקשר משתמש דומה לו עם אקו"ם בתקופה שלא יותר משנתיים לפני הפניה הראשונה כהגדרתה בסעיף 5 להלן, ולמעט תנאים ו/או מחיר שמקורם בתשלום דמי שימוש זמניים כאמור בסעיף 5 להלן;

4.3.2 סירוב למתן רישיון שימוש עבור שימוש ביצירה, כאשר השימוש הוא במסגרת יצירה אודיו-ויזואלית אחרת או יצירת אודיו אחרת בה שולבה היצירה ביחס אליה מתבקשת אקו"ם ליתן רישיון שימוש ובלבד שהשילוב נעשה על פי רישיון שימוש מאקו"ם;

4.3.3 סירוב למתן רישיון שימוש למי שעיסוקו בהשמעה בפומבי של יצירות מהטעם שהיצירות מושמעות בחצריו של אחר.

4.3.4 סירוב למתן רישיון שימוש כאשר הביע המבקש את נכונותו לשלם דמי רישיון שנקבעו על ידי בית משפט מוסמך או בורר למשתמש מאותו סוג.

4.3.5  ניסיון למנוע מבעל רישיון שימוש לפעול על פי הרישיון שברשותו.

4.4 סברה אקו"ם, כי התקיימו נסיבות המקימות לדעתה טעמים סבירים לסירוב להענקת רישיון שימוש, תודיע על כך למבקש, בכתב, תוך פירוט הטעמים לסירוב;

4.5   אקו"ם לא תנצל לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין באופן העלול לפגוע בציבור או להפחית את התחרות בעסקים בינה לבין תאגידים אחרים לניהול משותף, בינה לבין החברים בה, בין החברים לבין עצמם, או בינם לבין אחרים;

4.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יראו ניצול מעמד לרעה בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.6.1 קביעה של דמי רישיון בשיעורים בלתי הוגנים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יראו קביעה של דמי רישיון בלתי הוגנים, בין היתר, (1) מקום בו סירבה אקו"ם להתאים את דמי הרישיון שהיא גובה ממשתמש בהתאם להפחתת חלקן של היצירות המנוהלות על ידי אקו"ם מתוך כלל היצירות שנעשה בהן שימוש; (2) מקום בו סירבה אקו"ם להתאים את דמי הרישיון שהיא גובה ממשתמש בהתאם לחלקן של היצירות המנוהלות על-ידי אקו"ם אשר לגביהן קיבל המשתמש רישיון מבעל הזכויות מתוך כלל היצירות שנעשה בהן שימוש;

4.6.2 צמצום או הגדלה של היקף רישיונות השימוש המוצעים על ידי אקו"ם, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת;

לעניין זה יראו "הגדלה של היקף רישיונות השימוש" – לרבות, חיוב בקבלת מספר רישיונות שימוש עבור מימוש מספר זכויות יוצרים הנדרשות לשימוש אחד ביצירה. לדוגמא, הפרדת זכות ההקלטה לצורכי שידור או זכות ההקלטה לצרכים ארכיונים או זכות הסינכרוניזציה מרישיון שידור הניתן לגופי שידור; 

4.6.3 קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות אשר עשויים להעניק למשתמשים, לחברים או למיוצגים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם. לעניין סעיף זה, לא יראו כתנאי התקשרות שונים, תנאי התקשרות שמקורם בעסקה בה התקשר משתמש דומה עם אקו"ם בתקופה שלמעלה משנתיים לפני הפניה הראשונה כהגדרתה בסעיף 5 להלן, או שמקורם בתשלום דמי שימוש זמניים כאמור בסעיף 5 להלן;

4.6.4  התניית מתן רישיון שימוש בתנאים, אשר מטבעם, או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, אינם נוגעים לנושא ההתקשרות;

4.6.5 הוראות סעיפים 4.6.1 עד 4.6.4 באות להוסיף על הוראת סעיף 4.5 להסדר זה; 

4.7  אקו"ם לא תסרב סירוב בלתי סביר לנהל משא ומתן עם איגוד עסקי לגבי תנאי רישיון השימוש שיומלצו על ידי האיגוד לחבריו. האמור בסעיף זה אינו מהווה אישור לפי פרק ב' לחוק, לעניין קביעת קו פעולה על ידי איגוד עסקי;

4.8 תנאי רישיון שימוש שנקבעו במשא ומתן בין אקו"ם לבין איגוד עסקי, ישמשו גם בהתקשרויותיה של אקו"ם עם משתמש מסוג המשתמשים המאוגדים באיגוד העסקי, גם אם הוא אינו משתייך אליו. אולם, במידה שתנאים שסוכמו עם איגוד עסקי מביאים בחשבון את החיסכון שנגרם לאקו"ם כתוצאה מפעולות האיגוד, אזי ניתן יהיה להביא בחשבון את ערכו של חסכון זה בקביעת התנאים עבור משתמש לא מאוגד;

4.9 אקו"ם לא תעניק רישיון פרטני, אלא לאחר קבלת הסכמת חברי אקו"ם, אשר ערב הצטרפותם לאקו"ם היו בעלי זכויות ביצירה או ביצירות, שלגביהן נתבקש הרישיון הפרטני; למען הסר ספק ובכפוף לאמור בהסדר זה יובהר, כי אקו"ם תהא רשאית לקבל מחבריה הסכמה מראש להענקת רישיונות פרטניים בשמם, ובלבד שהסכמה זו תהיה ניתנת לשינוי בכל זמן, לא תהייה גורפת ותוכל להתייחס לכל השימושים או לחלקם. לא התקבלה עמדת היוצר תוך 30 ימים ממועד פנייתה של אקו"ם ליוצר, יראו את היוצר כמסכים לכך שאקו"ם תעניק רישיונות פרטניים ביצירותיו. החלטת היוצר לחזור בו מהסכמתו תיכנס לתוקפה תוך 14 יום. על אף האמור, אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע מאקו"ם הענקת רישיון מקום בו חלות הוראות סעיפים 4.3.2, 8.3 ו-8.5.

5. קביעת דמי רישיון השימוש שישלם המשתמש

5.1  לעניין סעיף זה:

 "דמי שימוש זמניים" – דמי שימוש זמניים או קבועים שנקבעו לתשלום על ידי בית משפט מוסמך או בורר, בהתדיינות בין אקו"ם לאותו משתמש אשר קיבל דרישת תשלום מאקו"ם בהתאם להוראות סעיף זה.

 לא נקבעו דמי רישיון בהתדיינות פרטנית בין המשתמש ובין אקו"ם יראו את דמי השימוש הזמניים כאחד מאלה, בהתאם לבחירת המשתמש:

(1) דמי הרישיון שקבע בית משפט מוסמך או בורר למשתמש מאותו סוג;

(2) סכום התמלוגים שנקבע למשתמש מאותו סוג בהסכם בין אקו"ם ובין איגוד עסקי המייצג את אותו סוג משתמשים, בכפוף לאמור בסעיף 4.8  לעיל;

(3) סכום התמלוגים אותו שילם המשתמש לאקו"ם במסגרת רישיון או הסכם בתקופה של לא יותר משנתיים מיום הפניה הראשונה כהגדרתה להלן (להלן: "התקופה הרלבנטית") או, בהיעדר רישיון, סכום התמלוגים עליו הוסכם בין המשתמש לאקו"ם בתקופה הרלבנטית;

(4) לא נקבעו דמי רישיון כאמור בחלופות (1)-(3), יהא המשתמש רשאי לשלם את סכום התמלוגים אשר נקבע ברישיון בין אקו"ם לבין משתמש דומה שניתן בתקופה הרלבנטית בהתאם לתנאי הרישיון; אם אין בנמצא משתמש דומה שקיבל רישיון מאקו"ם בתקופה הרלבנטית, יהא המשתמש רשאי לשלם את סכום התמלוגים שנקבע ברישיון שניתן למשתמש דומה על ידי אקו"ם בתקופה שקדמה לתקופה האמורה;

(5) לא נקבעו דמי רישיון בהתדיינות פרטנית בין המשתמש ובין אקו"ם מקום בו מבקש המשתמש להשיק שירות חדש, יראו את דמי השימוש הזמניים כסכום התמלוגים אותו שילם או אמור היה לשלם המשתמש לאקו"ם עבור שירות קרוב בתקופה הרלבנטית בהתאם לתנאי הרישיון. בהיעדר רישיון כאמור, במקום המונח "משתמש" יבוא המונח "משתמש דומה".            

"משתמש דומה" – המשתמש בעל מאפייני הפעילות הדומים והקרובים ביותר מתוך כלל המשתמשים;

"סכום התמלוגים" – בצירוף הצמדה על-פי מדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

5.2 אקו"ם תהיה רשאית לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים העושים שימוש בזכות הביצוע הפומבי בלבד (למעט זכות שידור) על פי המתווה הקבוע דלהלן ולפיו בלבד.

5.3 בטרם נקיטת כל הליך משפטי תפנה אקו"ם בכתב למשתמש ותודיע לו מהם דמי הרישיון שהיא דורשת ממנו עבור השימוש ביצירות שברפרטואר שלה, כולן או חלקן, או מהם הקריטריונים לקביעת דמי הרישיון כאמור ושיעורם בהתאם לקריטריונים אלו (להלן: "הפניה הראשונה"). אקו"ם תצרף לנוסח הפניה הראשונה העתק מנוסח תנאים זה ותציין בפנייתה כי אם בתוך90  ימים לא יגיעו אקו"ם והמשתמש להסכמה בדבר תשלום דמי הרישיון, היא תהיה רשאית לפעול בהתאם להוראות הסדר זה. אקו"ם תצרף לפניה הראשונה שטר בוררות, בנוסח שיאושר על ידי הממונה, ותודיע למשתמש כי במידה שלא ישלם את דמי השימוש הזמניים בתוך 90 ימים ממועד הפניה הראשונה, עבור התקופה שהחל ממועד הפניה הראשונה, ובהעדר הסכמה על דמי הרישיון או הסכמה אחרת – בכוונת אקו"ם לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה לכל סעד המוקנה לה לפי כל דין, לרבות צו מניעה זמני ופיצוי סטטוטורי, והכל בהתאם להוראות הסדר זה. אקו"ם תוסיף ותודיע למשתמש כי במידה ויחתום על שטר הבוררות המצורף, וישלם את דמי השימוש הזמניים, תגיש אקו"ם את תביעתה במסגרת הליך בוררות, ובמסגרת זו בלבד. אקו"ם תאפשר למשתמש לבחור באחד מבין חמישה או יותר בוררים שקבע הממונה ושאושרו על ידי אקו"ם (להלן: "רשימת הבוררים"). לא בחר המשתמש בורר מתוך רשימת הבוררים, יראוהו כאילו לא חתם על שטר הבוררות;

5.4 בחלוף 30 ימים ממועד הפניה הראשונה תשלח אקו"ם למשתמש הודעה נוספת בכתב ובה תבהיר כי נותרו 60 ימים לצורך הסכמה על  דמי הרישיון וכי נותרו למשתמש 60 יום בלבד לתשלום דמי השימוש הזמניים (להלן: "הפניה השנייה"). אקו"ם תבהיר למשתמש כי במידה שלא ישלם את דמי השימוש הזמניים בתוך 60 יום, ובהעדר הסכמה על דמי הרישיון או הסכמה אחרת, תהא אקו"ם רשאית לדרוש כל סעד המוקנה לה לפי כל דין, לרבות צו מניעה זמני ופיצוי סטטוטורי, והכל בהתאם להוראות הסדר זה.

5.5  בחלוף 30 ימים ממועד הפניה השנייה תשלח אקו"ם למשתמש הודעה נוספת בכתב ובה תבהיר כי נותרו 30 ימים לצורך הסכמה על דמי הרישיון וכי נותרו למשתמש 30 יום בלבד לתשלום דמי השימוש הזמניים. אקו"ם תבהיר למשתמש כי במידה ולא ישלם את דמי השימוש הזמניים בתוך 30 יום, ובהיעדר הסכמה על דמי הרישיון או הסכמה אחרת, תהא אקו"ם רשאית לדרוש כל סעד המוקנה לה בדין, לרבות צו מניעה זמני ופיצוי סטטוטורי, והכל בהתאם להוראות הסדר זה;

5.6  אם המשתמש ישלם בתוך 90 ימים ממועד הפניה הראשונה את דמי השימוש הזמניים עבור התקופה שהחל ממועד הפנייה הראשונה, תהיה אקו"ם רשאית לפעול אך ורק בהתאם להוראות ס"ק זה כדלקמן:

5.6.1  לאחר קבלת דמי שימוש זמניים תהא אקו"ם רשאית לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה לקבלת סעד המתייחס להפרש שבין סכום התמלוגים הנדרש על ידה לבין דמי השימוש הזמניים אשר שולמו לה, ככל שקיים הפרש כאמור. כמו כן תודיע אקו"ם, כי במקרה שבית המשפט ימצא כי קיים הפרש כאמור לטובת המשתמש, תשיב אקו"ם הפרש זה למשתמש. אקו"ם לא תהיה רשאית לעתור לצו מניעה זמני או לפיצויים סטטוטוריים. אקו"ם תציין בתביעתה, כי היא מוגשת בהתאם להוראות הסדר זה, וכי מטעם זה, ובכפוף להוראותיו, היא אינה מבקשת, במועד הגשת התביעה צו מניעה זמני ואינה מגישה תביעה לפיצויים סטטוטוריים;

5.6.2 אקו"ם רשאית להודיע לבית המשפט כי היא מבקשת מבית המשפט לקבוע את גובה התמלוגים הראוי למשתמש לתקופה מינימלית שמיום הפנייה הראשונה ועד שלוש שנים ממתן פסק הדין. אקו"ם רשאית עוד להודיע לבית המשפט כי היא מבקשת מבית המשפט לקבוע סעד זמני של דמי שימוש זמניים לתקופה שהחל ממועד הפנייה הראשונה, וכן את גובה דמי השימוש הזמניים, עד למועד ההחלטה בדבר גובה התמלוגים הקבוע. מקום בו תובעת אקו"ם תמלוגים עבור כל תקופת השימוש בהתאם לסעיף 5.6.4 להלן, במקום המילים "הפנייה הראשונה" יבואו המילים "תחילת השימוש בפועל".

5.6.3 אם תגיש אקו"ם תביעה כמפורט בסעיף 5.6.1‎ לעיל, תודיע אקו"ם למשתמש ולבית המשפט, עם הגשת התביעה, כי היא מוכנה שבית המשפט יפעל כאמור בסעיף 79ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") ויפנה את הסכסוך להכרעת בורר אשר ייבחר מתוך רשימת הבוררים. הבורר יפעל בהתאם להוראות הדין המהותי ויהא פטור מסדרי הדין ודיני הראיות. למען הסר ספק יובהר כי המשתמש יהיה רשאי לברר את העניין שבמחלוקת בהליך שיפוטי רגיל;

5.6.4 בתביעה על פי ס"ק 5.6 זה, תהא אקו"ם רשאית לתבוע תמלוגים עבור התקופה המתחילה במועד הפנייה הראשונה בלבד. אולם אם נודע לאקו"ם בדבר שימוש נמשך שנעשה ביצירות מרפרטואר אקו"ם ללא רישיון כנדרש על פי דין, ואקו"ם פנתה למשתמש על פי מתווה סעיף 5 זה לא יאוחר משנה מהיום בו נודע לה לראשונה אודות השימוש ללא רישיון כאמור, תהא אקו"ם רשאית לתבוע תמלוגים עבור כל תקופת השימוש בפועל. סעיף ‎5.6.4 לא יחול על תביעות שיוגשו על פי מתווה סעיף 5 זה, מקום בו הפניה הראשונה נעשית לפני יום 1.4.09.

5.7  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש אשר שילם את דמי השימוש הזמניים, יהיה רשאי להביא את המחלוקת בדבר עצם החיוב בתשלום דמי רישיון השימוש או בדבר שיעורם, בפני בורר אשר יבחר על ידו מבין רשימת הבוררים. המשתמש יחתום על שטר בוררות, בנוסח שיאושר על ידי הממונה. חתם המשתמש על שטר בוררות כאמור, אקו"ם תהא רשאית להביא בפני הבורר את המחלוקת בדבר תביעת הפרש כאמור בסעיף ‎5.6.1 לעיל.

5.8 אם בתוך 90 ימים ממועד הפניה הראשונה לא שילם המשתמש דמי שימוש זמניים ולא הגיע לכל הסכמה אחרת עם אקו"ם, תהא אקו"ם רשאית לבקש מבית המשפט כל סעד אותו היא רשאית לתבוע על פי דין ובכלל זה גם למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשתמש לעשות שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם, כולן או חלקן, ו/או להגיש תביעה לפיצויים סטטוטוריים המתייחסת לתקופה הקבועה בסעיף ‎5.6.4 לעיל ואליה בלבד. בנוסף, תודיע אקו"ם כי, בכפוף להסכמתו של המשתמש ותוך שמירה על זכויותיה לעניין דרישת פיצוי סטטוטורי ו/או צו המניעה הזמני לתקופת ההפרה, היא מוכנה שבית המשפט יפנה את הסכסוך להכרעת בורר, מתוך רשימת הבוררים, כאמור בסעיף 79ב לחוק בתי המשפט, ובמקרה כזה, הבורר יפעל בהתאם להוראות החוק המהותי ויהא פטור מסדרי הדין והראיות; 

5.8א מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש יהיה רשאי להביא מחלוקת בדבר תנאי הרישיון בפני בורר אשר יבחר על ידו מבין רשימת הבוררים ובלבד שאם אין מחלוקת בדבר עצם החיוב בתשלום דמי רישיון השימוש או בדבר שיעורם, ישלם המשתמש דמי שימוש קבועים. המשתמש יחתום על שטר בוררות, בנוסח שיאושר על ידי הממונה.   

5.9 אקו"ם תודיע למשתמש ולבית המשפט או לבורר, לפי המקרה והעניין, כי בתביעות שעניינן קביעת דמי השימוש הראויים הנדרשים על ידה היא מסכימה לשאת בנטל השכנוע ובנטל הבאת הראיות בדבר סבירות דמי רישיון השימוש שהיא דורשת;

5.10  אין באמור בהוראות הסדר זה, בכדי לשלול מהמשתמש כל זכות או להגבילו או להטיל עליו נטל כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין בהוראות תנאים אלה, כדי למנוע ממשתמש, או כדי להגביל אותו בדרך כלשהי, מלכפור בחבותו כלפי אקו"ם, להתנגד למתן צו מניעה קבוע או זמני נגדו, להתנגד לדרישתה של אקו"ם לתשלום דמי רישיון, להתגונן כנגד תביעה לפיצויים סטטוטוריים או לתבוע השבת כספים ששילם לאקו"ם עבור רישיון שימוש או דמי שימוש זמניים בגין ההווה או העבר;

5.11  אקו"ם לא תתנגד לצירופו של איגוד עסקי, שהחברים בו הם מסוגו של המשתמש אשר הינו צד להליך, לכל הליך בפני בית המשפט או הבורר, לפי המקרה והעניין, אם ביקש זאת המשתמש;

5.12  ניתן פסק דין בהליך שאיגוד עסקי היה צד לו, ונקבעו בו תנאי רישיון או תמלוגים שישלם משתמש, ישמשו התנאים או התמלוגים שנקבעו אמת מידה לכאורה גם לגבי יתר המשתמשים מאותו סוג, בכפוף לאמור בסעיף 4.8 לעיל.

5.13 בכפוף לקבלת אישור מאת הממונה כאמור להלן ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסדר זה, תהא אקו"ם רשאית לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה לצו מניעה זמני מיידי כנגד פיראט, והכל בהתאם לאמור להלן:

5.13.1   אקו"ם תפנה לממונה ותבקש את אישורו להגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד פיראט;

5.13.2   הממונה יודיע לאקו"ם בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת בקשתה של אקו"ם האם הוא מאשר לה להגיש בקשה לצו מניעה זמני או מתנגד לכך;

5.13.3   לא הודיע הממונה בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת בקשתה של אקו"ם על    התנגדותו, יראוהו כמסכים להגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד הפיראט; 

לעניין סעיף זה "פיראט"  - מי שמייצר ו/או מפיץ בקנה מידה גדול מדיה (לרבות אודיו, וידאו וקבצים המופצים באינטרנט) שהוטבעו ו/או הועתקו עליה יצירות מוגנות ללא רשות בעל זכויות היוצרים וללא הידברות איתו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יחשב כפיראט מי שמשדר יצירות באמצעות האינטרנט. לעניין זה "שידור באינטרנט" – לרבות: שידור המועבר באמצעות רשת האינטרנט במקביל להעברתו במדיה טכנולוגית אחרת (Simulcasting); שידור המועבר רק באמצעות האינטרנט (Webcasting); וכן שידור של תכנית מסוימת או קטע מתכנית (למעט שידור יצירות ספציפיות) לפי דרישתו של המאזין (on demand).

5.14 האמור בסעיף 5.13 לעיל יחול אף לגבי בקשותיה של אקו"ם להגשת צו מניעה זמני כנגד מפיק ו/או משדר פרסומות מסחריות וכן כנגד מפיק מופע חד פעמי. אלא שאם לא הודיע הממונה לאקו"ם, במקרה כזה, בתוך 3 ימי עבודה מיום קבלת בקשתה של אקו"ם על התנגדותו, יראוהו כמסכים להגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד המפיק ו/או המשדר; 

5.15   אקו"ם תעביר את פניותיה לממונה כאמור בסעיפים 5.13 ו-5.14 שלעיל, בהתאם למקום ולאופן עליו תודיע הממונה לאקו"ם מעת לעת.

5.16 למען הסר ספק יובהר כי התנאים לעיל חלים הן על התקשרות ראשונה בין אקו"ם לבין משתמש, הן על חידוש רישיון שפג תוקפו והן על התקשרות בין אקו"ם לבין משתמש משנסתיים הליך משפטי ביניהם;

5.17 נוסח הפניה הראשונה, נוסח הפניה השנייה ונוסח שטר הבוררות יועברו לאישור הממונה.  

5.18  נסתיים ההליך שבין המשתמש לאקו"ם בהסכמה או בקביעה של בית המשפט או הבורר בדבר דמי רישיון השימוש שעל המשתמש לשלם לאקו"ם והתנאים לתשלומם (להלן: "תנאי השימוש"), וכל עוד לא הפר המשתמש תנאים אלה, לא תנקוט אקו"ם כלפי המשתמש כל הליך אחר שעניינו תנאי השימוש שנקבעו על-ידי בית המשפט או הבורר ולמשך אותה תקופה בלבד.

הפר המשתמש החלטה של בית המשפט או הבורר, לפי העניין, בדבר תנאי השימוש, תהא אקו"ם רשאית לבקש מבית המשפט או הבורר, בקשה מטעמה למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשתמש לעשות שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם, כולן או חלקן, ו/או להגיש תביעה לפיצויים סטטוטוריים שתתייחס לתקופה שראשיתה ביום בו החל המשתמש להפר את החלטת בית המשפט או הבורר ואליה בלבד;

5.19 אקו"ם תעביר לידי הממונה דיווח שנתי בדבר הליכים משפטיים, לרבות הליכי בוררות, שהתנהלו בינה לבין משתמשים בהתאם לסעיף זה, ובהתאם לדרישתו תעביר לידו כל מידע הקשור בהם.

 

6. הקמה וניהול של בסיס נתונים

אקו"ם תקים ותנהל בסיס נתונים כמפורט להלן:

6.1  בסיס הנתונים יפורסם במלואו באתר האינטרנט של אקו"ם. אקו"ם תדאג לעדכן את בסיס
הנתונים לפחות אחת לשבוע;

6.2  אדם המעוניין בכך, יוכל לעיין בבסיס הנתונים באמצעות אתר האינטרנט של אקו"ם.; מבלי לגרוע מכלליות האמור, בסיס הנתונים של אקו"ם יאפשר לבדוק אם יצירה מסוימת הכלולה בו מצויה ברפרטואר אקו"ם, אם לאו. למען הסר ספק, אף הגישה לשירות זה תהא פתוחה לכל אדם וללא כל עלות נוספת מצדו;

6.3  אקו"ם תפרסם באתר האינטרנט שלה רשימה עדכנית של רשימת האגודות האחיות החתומות על הסכמים עם אקו"ם;

6.4  אקו"ם תפרסם הודעה ברורה באתר האינטרנט שלה לפיה חבר או מיוצג באקו"ם הודיע על רצונו לפרוש מאקו"ם לפי סעיף 2.3 לעיל, הכוללת את הפרטים הבאים:

6.4.1  זהות החבר או המיוצג הפורש.

6.4.2  מועד הכניסה לתוקף של הודעת הפרישה.

6.5  אקו"ם תפרסם הודעה ברורה באתר האינטרנט שלה לפיה חבר או מיוצג באקו"ם הודיע על רצונו להחריג יצירה בודדת מניהולה של אקו"ם לפי סעיף 2.2 לעיל, הכוללת את הפרטים הבאים:

6.5.1  זהות היצירה שהוחרגה.

6.5.2  סוג הזכויות המוחרגות.

6.5.3  מועד הכניסה לתוקף של הודעת ההחרגה.

6.6  אקו"ם תשפה משתמש בעל רישיון בגין כל חבות שבו ישא המשתמש בשל שימוש בהיעדר הרשאה, שנעשה עקב הסתמכות המשתמש על בסיס הנתונים המפורסם באתר האינטרנט של אקו"ם. ואולם, פרסמה אקו"ם הודעה באתר האינטרנט שלה כאמור בסעיפים ‎6.4 ו-‎6.5 לעיל, לא תחוב בחובת שיפוי כאמור בסעיף זה, בגין שימוש שנעשה שלא בהתאם לתנאים אלו.

 

7.   העדר אפליה ופרסום תעריפון ותנאי רישיון

7.1  משתמשים דומים יזכו לתנאי רישיון דומים;

7.2 באתר האינטרנט של אקו"ם יפורסמו תעריפי אקו"ם ותנאים לדוגמא של הרישיונות לכלל המשתמשים, תוך פירוט הקריטריונים לחישוב דמי הרישיון. לצד כל פרסום של תעריפי אקו"ם ותנאי הרישיונות ייכתב בצורה ברורה כי תעריפים ותנאי רישיונות אלו נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד;

7.3 אין באמור בסעיפים 7.1 ו-7.2 כדי למנוע מאקו"ם להעניק הנחות או הטבות בתנאי הרישיון, ובלבד שאין במתן ההנחה או בשיעורה משום הענקת יתרון בלתי הוגן לאותו משתמש לעומת משתמשים המתחרים בו;

7.4 באתר האינטרנט של אקו"ם יפורסמו כל ההחלטות השיפוטיות והחלטות הבורר (להלן: "החלטות") הנוגעות לתעריפי אקו"ם ותנאי הרישיונות למשתמשים, וכן כל ההחלטות המנומקות הנוגעות לעניינם של משתמשים וחברי אקו"ם, לרבות תביעות הפרה של זכויות יוצרים וקריטריונים לחלוקת תמלוגים לחברים, והכל החל מיום 1 באפריל 2004.

 

8. פרישה והחרגה

8.1  הודעת פרישה או החרגה לפי סעיפים 2.2 ו-2.3 לעיל לא תגרע מהיקפו של רישיון שימוש שניתן למשתמש טרם מועד הפרישה או ההחרגה, ורישיון השימוש ימשיך להקיף את מלוא היצירות שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת הפרישה או ההחרגה, עד ליום 31 בדצמבר, או עד למועד תום הרישיון שבתוקף, לפי המוקדם, ובלבד שההודעה ניתנה עד ליום 30 בנובמבר באותה השנה; לא ניתנה הודעה עד ליום 30 בנובמבר באותה השנה, ימשיך הרישיון להקיף את מלוא היצירות שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת הפרישה או ההחרגה, עד ליום 31 בדצמבר בשנה העוקבת, או עד למועד תום הרישיון שבתוקף, לפי המוקדם.

8.2 אקו"ם תכלול, כתנאי מתנאי ההרשאה שבינה לבין חבריה והמיוצגים, הוראה לטובת המשתמש, לפיה מוותר הפורש או המחריג על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רישיון תקף שבידו מאקו"ם וזאת גם לאחר מתן הודעת הפרישה או ההחרגה, בהתאם לאמור בסעיף 8.1 לעיל.

8.3 על אף האמור בסעיפים 2.2, 2.3 ו-8.1 לעיל, שולבה יצירה ביצירה אודיו-ויזואלית על פי רישיון מאקו"ם, הודעת הפרישה או ההחרגה לא תמנע את השימוש ביצירה האודיו-ויזואלית, שבה נעשתה הסינכרוניזציה טרם הודעת הפרישה או ההחרגה, בתנאי שלמשתמש רישיון שימוש מאקו"ם  לשימוש זה.

8.4   אקו"ם תכלול, כתנאי מתנאי ההרשאה שבינה לבין חבריה והמיוצגים, הוראה לטובת המשתמש, לפיה מוותר הפורש או המחריג על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רישיון שימוש תקף כמפורט בסעיף 8.3 לעיל, בגין שימושים ביצירה אודיו-ויזואלית ששולבה בה יצירה אחרת על פי רישיון שימוש מאקו"ם.   

8.5  על אף האמור בסעיפים 2.2, 2.3 ו-8.1 לעיל, שולבה יצירה ביצירת אודיו אחרת על פי רישיון שימוש מאקו"ם, הודעת הפרישה או ההחרגה לא תמנע שימושי אודיו ביצירה בה שולבה יצירה אחרת בטרם הודעת הפרישה או ההחרגה, בתנאי שלמשתמש רישיון שימוש מאקו"ם רישיון לשימוש זה.

8.6  אקו"ם תכלול, כתנאי מתנאי ההרשאה שבינה לבין חבריה והמיוצגים, הוראה לטובת המשתמש, לפיה מוותר הפורש או המחריג על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רישיון שימוש תקף כמפורט בסעיף 8.5, בגין שימושים ביצירת אודיו ששולבה בה יצירה אחרת על פי רישיון שימוש מאקו"ם.

8.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפורש או המחריג יהיה זכאי לחלקו היחסי מתוך דמי הרישיון שניגבו עבור שימוש ביצירותיו שנעשה תוך שימוש ברישיונות שימוש מאקו"ם, וזאת אף אם מועד תשלום התמלוגים או מועד חלוקתם יחולו לאחר מועד הפרישה או ההחרגה.

8.8  החל ממועד הודעת הפרישה או ההחרגה ועד לתום מועד זכאותו של הפורש או המחריג לתמלוגים כאמור בסעיף 8.7, או עד למועד הפרישה או ההחרגה בפועל, המאוחר מבין השניים, לא תשנה אקו"ם את אופן חישוב התמלוגים להם זכאי הפורש או המחריג ובכלל זה, לא תשנה את מפתח הערכת היצירות באופן העלול לפגוע בפורש או במחריג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל לא תשנה אקו"ם את הזכויות הצמודות למניית המחריג, אלא ככל ששינויים אלה יחולו על כל חברי אקו"ם.

לעניין סעיף זה "רישיון שימוש" – לרבות תשלום דמי שימוש זמניים כהגדרתם בסעיף 5.1 לעיל.

 

9.  חלוקת תמלוגים

9.1  אקו"ם תחלק תמלוגים לחבריה באופן התואם את היקף ואופי השימוש בפועל ביצירות חבריה, לרבות על דרך מדגם – מקום בו אין באפשרות אקו"ם לקבל נתונים מספיקים על היקף ואופי השימוש, או מקום בו עיבוד הנתונים כרוך בהקצאה בלתי סבירה של משאבים. אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מאקו"ם חלוקת תמלוגים כלליים, בכפוף לכללים שיאושרו על-ידי הממונה;

9.2  אקו"ם לא תפלה בין חבריה ובין מיוצגיה, ובין אלו לבין עצמם, בקביעת הקריטריונים לקביעת היקף השימוש ומפתח חלוקת התמלוגים;

9.3  הקריטריונים לקביעת היקף השימוש ומפתח חלוקת התמלוגים יהיו שקופים ויימסרו לכל חבר, וזאת בלשון ברורה ושווה לכל נפש;

 

10.  דירקטוריון אקו"ם

לפחות שליש מהחברים בדירקטוריון אקו"ם יהיו דירקטורים חיצוניים כמשמעותם בסימן ה' בפרק הראשון שבחלק שישי של חוק החברות, התשנ"ט-1999, והוראות סימן זה יחולו, בשינויים המחויבים, על אקו"ם.

 

11.  תוכנית אכיפה פנימית

11.1 אקו"ם תפעיל תוכנית פנימית לאכיפה של דיני ההגבלים העסקיים, על פי המתכונת שפורסמה על ידי רשות ההגבלים העסקיים בחוברת "מתכונת אכיפה פנימית (נוסח מחייב – נובמבר 1998)".  

11.2 הדירקטורים החיצוניים יהיו אחראים על יישומה של תוכנית האכיפה הפנימית. אין באמור בפסקה זו כדי להפחית מאחריות קיימת של אחרים לקיום הוראות החוק והוראות הסדר זה.

 

12.  הודעה על הסדר זה

11.1    בתוך 30 ימים ממועד אישורו של הסדר זה, יישלח עותק, כפי שיאושר על ידי בית הדין, וכן תמצית של עיקר תנאיו הרלוונטיים למשתמש, בנוסח שיאושר על ידי הממונה, לכל המשתמשים המחזיקים ברישיון תקף ולכל משתמש שהיה בידו רישיון שימוש החל מיום 1.1.02 (להלן: "הודעה למשתמשים"). העתק מההודעה למשתמשים יימסר לכל מבקש, בין אם פנה לאקו"ם לשם קבלת רישיון, ובין אם אקו"ם פנתה אליו.

11.2    בתוך 30 ימים ממועד אישורו של הסדר זה, יישלח עותק של ההסדר, כפי שיאושר על ידי בית הדין, וכן תמצית של עיקר תנאיו הרלוונטיים לחברי אקו"ם בנוסח שאושר על ידי הממונה, לכל חברי אקו"ם (להלן: "הודעה לחברים"). העתק מההודעה לחברים יימסר לכל אדם המעוניין להצטרף לאקו"ם כחבר.   

11.3    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אקו"ם תפרסם באתר האינטרנט שלה את ההודעה למשתמשים ואת ההודעה לחברים.

 

לחץ כאן להורדת התנאים המלאים המעודכנים בפורמט PDF 

 

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם