חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > content > תנאי השימוש באתר סופי

תנאי השימוש באתר

אקו"ם - תנאי השימוש באתר
ברוכים הבאים לאתר אקו"ם – אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי אקו"ם בע"מ, שכתובתה – רחוב תובל 9, ת.ד. 1704, רמת-גן 5211701 (להלן: "אקו"ם"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת וכי עליך מוטלת החובה להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, הינך מתבקש להימנע מהשימוש באתר.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

אודות אקו"ם והאתר
אקו"ם היא תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים, העוסק במתן הרשאות לשימושים ביצירות מוסיקליות וספרותיות מהרפרטואר שלה, גביית תמלוגים בגין שימושים אלה וחלוקתם  לבעלי זכויות היוצרים ביצירות. אקו"ם נוסדה בשנת 1936, על-ידי היוצרים הבולטים בתקופתם והיא מנהלת את זכויות היוצרים של חבריה - בהם מלחינים, מחברים ומו"לים  למוסיקה, לאחר שאלה העבירו לידיה את זכויות היוצרים ביצירותיהם ("רפרטואר אקו"ם"). בנוסף, קשורה אקו"ם בהסכמים עם אגודות בחו"ל, המנהלות זכויות יוצרים של מלחינים ומחברים זרים, המסמיכים אותה לאכוף גם את זכויות היוצרים של חבריהן. בכך מייצגת אקו"ם את רוב הרפרטואר הבינלאומי, בנוסף לרפרטואר הישראלי. הצורך בשמירה ובהגנה על קניין היוצרים, קידום מעמדו החוקי של היוצר והשגת יעדים חשובים ליוצרים הם שהובילו להתארגנות קולקטיבית של היוצרים בישראל במסגרת אקו"ם.

אתר אקו"ם מעמיד לרשותך, בין היתר, מידע, תכנים, חדשות ושירותים רבים שעניינם באקו"ם ובפעילותה, לרבות מידע כללי בנושא זכויות יוצרים, מידע אודות אגודות אחיות בעולם, מידע אודות ארגונים בינלאומיים העוסקים בשמירה על זכויות יוצרים בתחום המוסיקה, מאגר המציג את היוצרים חברי אקו"ם ורפרטואר אקו"ם, טפסים, מידע אודות קרן הרווחה של אקו"ם, פרסי אקו"ם ועוד. בנוסף, מעניק האתר שירותים שונים המיועדים לחברי אקו"ם בלבד, כגון קבוצות דיון, פורומים, מידע על חשבונות התמלוגים, אפשרות הצהרה על יצירות חדשות ועוד (כל אלה ייקראו להלן: "השירותים").

יובהר כי הנך רשאי, בכל עת, לעדכן את פרטיך, לשנות את העדפותיך האישיות ואת הדרך בה הנך משתמש באתר – זאת באמצעות שימוש בכלים שהאתר מעמיד לרשותך, כפי שיהיו מעת לעת. לאקו"ם מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך זמן הצגתם,  מיקומם באתר ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

הצטרפות לאקו"ם
במידה והנך מעוניין להתקבל כחבר אקו"ם, מעמיד לרשותך האתר מנגנון מקוון להגשת טפסי הבקשה להצטרפות, לרבות כתב העברת זכויות וטופס הצהרה. התנאים, המידע והפרטים שיהיה עליך למסור יוגדרו במפורש בטופס הבקשה. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשלים את תהליך הגשת הבקשה. למען הסר ספק, החברות באקו"ם ואישורה מותנית בעמידה בכל התנאים הנקובים בטופס הבקשה, בתקנון אקו"ם  וכפופה לאישור מוסדות אקו"ם שהוסמכו לכך.

הרישום לאקו"ם כרוך בתשלום דמי רישום חד פעמיים ("התשלום"). גובה דמי הרישום יפורט בטופס הבקשה ויעודכן מעת לעת. התשלום יתבצע באמצעות האתר, באמצעות כרטיס אשראי שאת מספרו תידרש למסור. אקו"ם רשאית להחליט מעת לעת על שימוש באמצעי תשלום נוספים. אם השימוש בכרטיס האשראי אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, תימסר לך הודעה מתאימה על-כך וחשבונך יחויב בגובה דמי הרישום. במידה והפעולה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, תידרש לפנות לאקו"ם לצורך הסדרת התשלום.

הגשת בקשות לקבלת רישיון שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם
בין השירותים המנויים לעיל, האתר כולל גם מידע אודות רישיונות אקו"ם, , תעריפי הרישיונות, מחשבונים לחישוב דמי הרישיון ועוד

ביחס לשימושים מסויימים ביצירות מרפרטואר אקו"ם, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת רישיון  באמצעות טופס בקשה הנמצא באתר ו/או באמצעות מערכת מקוונת שתעמיד אקו"ם לרשותך לצורך כך. לשם כך, עליך למלא את הפרטים הנדרשים ולפעול  בהתאם להוראות שיופיעו באתר. אקו"ם אינה מתחייבת לטפל בבקשת רישיון אשר לא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים או בבקשה אשר לא הגיעה לאקו"ם מכל סיבה שהיא או בבקשה אשר מולאו בה פרטים שאינם נכונים.

משלוח הבקשה לאקו"ם אינו מהווה רשות להשתמש ביצירות מרפרטואר אקו"ם ו/או התחייבות של אקו"ם ליתן רישיון לשימוש המבוקש ביצירות, אלא אם נשלחה לך הודעה מפורשת המאשרת את קבלת הרישיון ותנאיו.אקו"ם תדון לגופה כל בקשה לקבלת רישיון לשימוש ביצירות, ותחליט על פי שיקול דעתה האם הנך עומד בקריטריונים לקבלת  הרישיון המבוקש. במידת האפשר, תוכל לעיין באתר בפרטי רישיונותיך הקיימים, לעדכן את פרטיך ולשלם את דמי הרישיון.

השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של אקו"ם לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן):
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • כל זכויות היוצרים שמורות לאקו"ם. חומרים אחרים של צדדים שלישיים כולל חברי אקו"ם- גם מוגנים בזכויות י וצרים
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לאתר ולתכניו מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן - על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
אקו"ם לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את אקו"ם בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

רישום לאתר ולשירותיו
האתר פתוח לשימוש כל משתמשי האינטרנט, למעט אזורים מסוימים באתר המיועדים לחברי אקו"ם בלבד. השימוש בחלק מן השירותים באתר טעון הרשמה. תוכל לעשות שימוש בשירותים אלו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים. אין למכור או להעביר בדרך אחרת את חשבון המשתמש לצד שלישי כלשהו.

בעת הרישום לשירותים הדורשים זאת, נבקש ממך למסור פרטים מזהים מסוימים, שיוגדרו במפורש בטופס הרישום. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. בכל עת, תוכל לעדכן את פרטיך ואת העדפותיך האישיות באמצעות שימוש בכלים שהאתר מעמיד לרשותך.

הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים הדורשים זאת יישמרו במאגר המידע שבבעלות אקו"ם. אקו"ם לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לחלק מן השירותים ובפרט אם הנך חבר אקו"ם - תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לאתר ו/או לשירות הרלבנטי. אקו"ם רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

אקו"ם רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית אקו"ם לבטל את רישומך לשירותים, או לחסום את גישתך אליהם, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם בעת ההרשמה לאתר ו/או לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באקו"ם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של אקו"ם;
 • אם השתמשת באתר ו/או בשירותים לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או את תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להמשיך וליהנות משירותיו בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

תכנים שמשתמשים/חברי אקו"ם מוסרים לפרסום באתר
אקו"ם מאפשרת לך ליצור, לתרום ולפרסם מידע ותכנים משלך ולחלוק אותם עם משתמשים אחרים באתר ו/או עם חברי אקו"ם - וזאת במסגרת שירותים מסוימים, כגון קבוצות דיון, פורומים ועוד. שירותים אלו עשוי שיהיו זמינים לחברי אקו"ם בלבד. תכנים כאלה, לרבות טקסטים, קבצים גראפיים, סרטוני וידיאו ועוד, יתפרסמו באזורים המיועדים לכך באתר - בין כשלעצמם, באזורים המיועדים לתכני המשתמשים בלבד, ובין ביחד עם תכנים מטעמה של אקו"ם. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

אקו"ם מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון תרבותי ופורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, או להשתמש בשירותיו, רשאית אקו"ם לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם באתר. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי אקו"ם באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים או פוגעניים על פניהם ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. כמו כן אקו"ם תהיה רשאית למנוע ממשתמשים אשר לא ישמרו על כללי התנהגות מקובלים ונאותים באתר, להשתתף בדיונים  או לפרסם הודעות כלשהן באתר.

בעת שיגור תכנים באמצעות השירותים באתר או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או השיגור כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר, או לשגר באמצעות השירותים באתר את התכנים הבאים:
 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), נוזקה  (Malware) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור לאקו"ם ו/או לשירותיה;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
אקו"ם רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באקו"ם, בחבריה, או במי מטעמה. במקרה זה, אקו"ם תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות אקו"ם לפי כל דין. החליטה אקו"ם לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום באתר עשויים להיות חשופים לכל משתמשי האינטרנט, או לכל הפחות למשתמשים אחרים באתר. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

אקו"ם מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים באתר. על-פי רוב, התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של אקו"ם, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

קישורים באתר
ייתכן ותמצא באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי אקו"ם, או מטעמה ואקו"ם איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת אקו"ם לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אקו"ם אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

אקו"ם איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות
אקו"ם מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת:
והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים מסחריים
אקו"ם עשויה להציב באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

אקו"ם לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים. אקו"ם אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אקו"ם איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של אקו"ם בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים (לרבות משתמשים באתר), שהתירו לאקו"ם להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאקו"ם או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). זכויות אלו חלות, בין השאר, על קוד המחשב של האתר, עיצובו הגראפי, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנן) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
אקו"ם אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר, או באמצעותו. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום כאמור, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. אקו"ם לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את אקו"ם בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. סעיף זה לא נועד להסדיר העברת יצירות לייצוג אקו"ם בדרך של כתבי העברה, שביחס אליהם יחול ההסדר הנקוב בהם.
במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לאקו"ם רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר ובכל נגזרת שלו בכל מדיה שהיא. כאמור, רישיון זה ניתן לאקו"ם ללא מתן תמורה כלשהיא.

אקו"ם מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי יצירתך הועתקה באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את אקו"ם על כך מיידית בכתב. צעדים שיינקטו על-ידי אקו"ם, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי אולם אקו"ם אינה מתחייבת לנקוט בצעדים כלשהם.

אחריות
בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של אקו"ם, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ואקו"ם לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות בו.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אקו"ם בגין תכונות של התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

אקו"ם אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר, או באמצעותו תהיה היענות. אקו"ם אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. אקו"ם לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה, או שימוש בהם, הינה באחריותך המלאה בלבד. אקו"ם אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. אקו"ם לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני האתר הינו על אחריותך בלבד.

אקו"ם אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אקו"ם או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל אקו"ם או אצל מי מספקיה.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את אקו"ם, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה והמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את אקו"ם, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, או באמצעות האתר, כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר או כל שימוש שעשית בשירותיו.

שינויים באתר והפסקת השירות
אקו"ם יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אקו"ם בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית אקו"ם להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, תפרסם אקו"ם הודעה באתר על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק אקו"ם את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי במסמכים המחייבים
אקו"ם רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל, אלא אם נקבע במפורש אחרת במסמך אחר.

המחאה
העבירה אקו"ם את זכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים.

פנה אלינו
אקו"ם מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם: אקו"ם בע"מ, רחוב תובל 9, ת.ד. 1704, רמת-גן 52117. מייל: webmaster@acum.org.il; טלפון: 03-6113400; פקסימיליה: 03-6122629

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם