חיפוש יצירות
חיפוש חברים
חיפוש בדפי יוצר ובאתר
חיפוש מורחב

זכור אותי במחשב זה

שכחתי שם משתמש/סיסמה

עמוד הבית > content > תקנון הקרן לקידום היצירה הישראלית

תקנון הקרן לקידום היצירה הישראלית

 

 

1. חזון הקרן ומטרותיה:

 עידוד, קידום ותמיכה ביוצר חבר אקו"ם.

שימור היצירה הישראלית בתחום פעילות אקו"ם .

עידוד פרוייקטים בקהילה בתחום המוסיקה והספרות הישראלית.

 

2. פעילות הקרן:

לשם מימוש מטרתה מוסמכת הקרן לפעול כדלקמן:

א. מתן סיוע כספי לפרויקטים.

ב. מתן סיוע כספי ליוצרים חברי אקו"ם.

ג. ארגון ערבי הוקרה ליוצרים חברי אקו"ם.

החלטות הקרן בהתייחס לאופן הקצאת כספי הקרן וסיוע בנושאים השונים יעשו בכפוף לקריטריונים המעוגניםבנוהל עבודה של הקרן המהווה חלק מתקנון זה. 


3. ניהול הקרן:

הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדה לניהול הקרן  (להלן: "הועדה").


4.  הרכב חברי ועדת הקרן:

א. הוועדה תורכב מארבעה חברים באופן הבא: דירקטור חיצוני אחד ושלושה חברי דירקטוריון משני סקטורים לפחות אשר ימונו על ידי הדירקטוריון.

ב. לדיוני הוועדה יצטרפו שני חברים שאינם בעלי זכות הצבעה: מנכ"ל החברה ומנהלת הקרן.

ג. הוועדה תמנה יו"ר מבין חבריה שינהל את הדיונים והפרוטוקולים של ישיבות הוועדה.

ד. בכל ישיבת ועדה יהיו נוכחים כל חבריה, לרבות אלה שאינם בעלי זכות הצבעה. החלטות הוועדה יתקבל וברב קולות.


5.  זכאות:

 הזכאים לסיוע מהקרן יהיו: 

א. יוצרים ישראלים חברי אקו"ם בעלי ותק של שנת חברות אחת לפחות באגודה. 

ב. גופים שונים התומכים ביצירות חברי אקו"ם.


6  משאבים

א. אקו"ם תקצה מדי שנה משאבים כספיים לטובת הקרן, בין היתר בהתאם להוראות ההסכמים ההדדיים בינה לבין האגודות האחיות בחו"ל, בסעיף העוסק ב – social & promotional fund

 ב. תקציב קרן הטיפוח יאושר בתחילת כל שנה ע"י דירקטוריון אקו"ם. 


7.  סמכויות ודיווח

א. לדירקטוריון אקו"ם תהיה הסמכות הבלעדית לקבוע מעת לעת את הקריטריונים למתן הסיוע.לוועדה הסמכות לדון ולאשר בקשות סיוע המופנות לקרן לקידום היצירה הישראלית, בכפוף לקריטריונים שנקבעו.

ב. דוחות הקרן המבוקרים יוגשו וידווחו לדירקטוריון אקו"ם בתום כל שנה ולא יאוחר מה 31- במארס.

ג. הוועדה תדווח לדירקטוריון אקו"ם על כל עניין חריג או מהותי במהלך הפעילות.

2010© כל הזכויות שמורות לאקו"ם